Informácie členom

Dotácia na prípravky

Priatelia včelári, všetkým naším členom, ktorí splnili stanovené podmienky na dotáciu podľa NV č. 10/2023 Z.z., táto im bola dňa 17.12.2023 poukázaná na čísla účtov, ktoré ste k tomuto účelu poskytli organizácii.

Zároveň Vám oznamujem, že členské do Slovenských včelárov za všetkých našich členov vo výške 402,50 som uhradil. V opačnom prípade v roku 2024 by sme sa nemohli zapojiť do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga

Príspevok na opeľovaciu činnosť

Priatelia včelári, MPRV SR schválilo dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2023 vo výške 3,90 Eur na jedno včelstvo registrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline. Po tom, ako tieto schválené finančné prostriedky budú poukázané na účet AVZ, v krátkej dobe budú vyplácané bezhotovostným platobným stykom na Vaše čísla účtov, ktoré ste na tento účel poskytli organizácii.

V prípade, že Vami poskytnuté číslo účtu v tvare IBAN je neaktuálne alebo ak došlo k akejkoľvek zmene, prosím o zaslanie aktuálneho čísla účtu v tvare IBAN mailom na adresu gustavnoga@gmail.com alebo SMS na číslo tel. 0914 140 955 najneskôr do 15.12.2023.

Pevne verím, že poskytnutá dotácia bude môcť vyplatená včas a riadne. Nevyplatená dotácia musí byť vrátená.

Ďakujem za pochopenie

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga

Vyplatenie finančných prostriedkov

Priatelia včelári, na základe plnenia opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023 PPA MP SR svojím rozhodnutím členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili stanovené podmienky, priznala finančnú podporu, ktorá bude v krátkej dobe poukázaná na účty týchto členov.

Prosím včelárov, ktorí sa zapojili do čerpania finančných prostriedkov v tomto období, aby aktualizovali svoje čísla bankových účtov v tvare IBAN.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Vyplatenie finančných prostriedkov

Priatelia včelári, na základe plnenia opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 PPA MP SR svojím rozhodnutím členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili stanovené podmienky priznala finančnú podporu, ktorá bude v krátkej dobe poukázaná na účty týchto členov.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Zasadnutie komoditnej rady a pracovné stretnutie ŠVPS SR

Priatelia včelári,

po dlhšej dobe sa oživuje činnosť pre segment včelárstva. Na 25. septembra 2023 je zvolané zasadnutie komoditnej rady. Tiež na 29. septembra 2023 je Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR zvolané pracovné stretnutie k problematike školenia asistentov úradného veterinárneho lekára v súvislosti s úhynmi včelstiev a distribúciou liekov. Obidve rokovania sú zvolané do Bratislavy.

V prípade že máte pripomienky, podnety resp. návrhy, ktoré chcete prerokovať na týchto stretnutiach, prosím o ich zaslanie elektronickou poštou.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

Nový podporný rok

Priatelia včelári, 1. augustom 2023 začína nový podporný rok v sektore včelárstva. Informácie o možnosti zapojenia sa do podpornej politiky nájdete na Web stráne Asociácie včelárov Žilina. V prípade otázok kontaktujte výbor Asociácie včelárov Žilina.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Chovateľ včiel (včelár) je povinný podľa vyhlášky MPRV SR  285/2017 Z. z. nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien. V prípade viacerých stanovíšť, je potrebné vypísať tlačivo hlásenie zmien na každé stanovište zvlášť! Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa a podpisuje len chovateľ včiel a nie je potrený podpis AÚVL. Ak nedošlo k zmene stavu včelstiev na stanovišti nie je povinnosť zasielať tlačivo hlásenie zmien. Vyplnené tlačivo zasielajte poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

  • Nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien.
  • Vyplnené tlačivo zaslať poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

Nakoľko hlásenia obsahujú osobné údaje, každému včelárovi – členovi Asociácie včelárov Žilina bude príslušné tlačivo doručené elektronickou poštou v zmysle platnej legislatívy.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

Členská schôdza

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

členská schôdza Asociácie včelárov Žilina je naplánovaná na 21. mája 2023. Výbor Asociácie včelárov Žilina žiada všetkých členov , ktorí majú záujem pracovať vo výbore, aby svoj záujem potvrdili elektronickou poštou na adrese gustavnoga@gmail.com s dostatočným časovým predstihom, aby bolo možné včas spracovať kandidátku.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga