Rôzne

Priatelia včelári

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.  

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Vyplatenie finančných prostriedkov

Priatelia včelári, na základe plnenia opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 PPA MP SR svojím rozhodnutím členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili stanovené podmienky priznala finančnú podporu, ktorá bude v krátkej dobe poukázaná na účty týchto členov.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Chovateľ včiel (včelár) je povinný podľa vyhlášky MPRV SR  285/2017 Z. z. nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien. V prípade viacerých stanovíšť, je potrebné vypísať tlačivo hlásenie zmien na každé stanovište zvlášť! Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa a podpisuje len chovateľ včiel a nie je potrený podpis AÚVL. Ak nedošlo k zmene stavu včelstiev na stanovišti nie je povinnosť zasielať tlačivo hlásenie zmien. Vyplnené tlačivo zasielajte poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

  • Nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien.
  • Vyplnené tlačivo zaslať poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

Nakoľko hlásenia obsahujú osobné údaje, každému včelárovi – členovi Asociácie včelárov Žilina bude príslušné tlačivo doručené elektronickou poštou v zmysle platnej legislatívy.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

NV č. 10/2023 Z.z.

Priatelia včelári, dávam do pozornosti, že 1.1.2023 vstúpilo do platnosti NV č. 10/2023 Z.z. z 29.12.2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina odporúča všetkým včelárom aby sa s týmto nariadením vo vlastnom záujme oboznámili.

Po vydaní vykonávacieho predpisu zo strany PPA bude možné zapojiť sa do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Príspevok na opeľovaciu činnosť 2022

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

Príspevok na opeľovaciu činnosť včiel za rok 2022 všetkým členom Asociácie včelárov Žilina bol vyplatený bezhotovostným platobným stykom na na bankové účty, ktoré boli výboru pre tento účel poskytnuté.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Zoznam prípravkov na včelársku sezónu 2020

Priatelia včelári,

dňa 28.5.2020 sme obdržali usmernenie od administrátorky Slovenských včelárov, ktoré má uľahčiť prácu včelárov pri zabezpečovaní dobrého zdravotného stavu včelstiev vo včelárskej sezóne 2020. V usmernení uvádza prehľad veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varroázy ŠVPS. Zoznam prípravkov v plnom znení nájdete v prílohe.

Predseda AVZ JUDr. Gustáv Noga

Oznámenie RVPS Žilina

Dobrý deň, na základe vydaných opatrení pri zistení výskytu moru včelieho plodu v nasledujúcich k.ú., a teda v ohnisku nákazy a v ochranných pásmach je možné vykonať klinické prehliadky včelstiev následovne:

Štiavnik- máj/jún 2022
Teplička nad Váhom- júl/august 2022
Kolárovice- od 01.04.2022
Petrovice- od 01.04.2022
Rajecká Lesná- od. 01.06. 2022
Rajec- od 01.04.2022
Rosina- august/september 2022

V prílohe Vám posielam aj mapy výskytu MVP. Rajonizácia k.ú. k výkonu klinických prehliadok včelstiev Vám bude zaslaná čo najskôr.

MVDr. Gabriela Ľuptáková
odelenie zdravia a
ochrany zvierat

Regionálna veterinárna a
potravinová správa Žilina
Jedľová 44,
010 04 Žilina

Prípravky na ošetrovanie včelstiev 2022

Všetkým členom, ktorí si objednali a uhradili prípravky na ošetrovanie včelstiev, tieto budú v najbližších dňoch doručené poštou.
Zároveň Vám oznamujem, že je možné refundovať aj prípravky vydávané na veterinárny predpis. K refundácii je potrebné predložiť predložiť veterinárny predpis, daňový doklad o uhradení prípravku spolu s príslušným tlačivom podľa príručky PPA u tajomníka Asociácie včelárov Žilina bezprostredne po zrealizovaní takéhoto nákupu, aby boli dodržané termíny predkladania žiadostí.
Ďakujem za pochopenie
Predseda Asociácie včelárov Žilina