Gustáv Noga

NV č. 10/2023 Z.z.

Priatelia včelári, dovolím si pripomenúť Vám, že aj naďalej môžete využiť možnosť zapojenia sa do čerpania finančných prostriedkov v zmysle NV č. 10/2023 Z.z. Dotácia na opeľovaciu činnosť v Asociácii včelárov Žilina ostáva nedotknutá a bude vyplácaná ako doposiaľ.

Vo včelárskej verejnosti sa objavujú rôzne informácie. V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na výbor Asociácie včelárov Žilina.

Ak vo Vašom okolí sú včelári, ktorí nie sú organizovaní alebo sú organizovaní v organizáciach s nejasnou budúcnosťou, môžu sa zaregistrovať v Asociácii včelárov Žilina do 30.4.2024.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Usmernenie

Priatelia včelári, v krátkej dobe v elektronickej podobe individuálne obdržíte obežník, v ktorom Vás budeme informovať o činnosti pre nasledujúce obdobie.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Dotácia na opeľovaciu činnosť

Priatelia včelári

žiadam včelárov, členov Asociácie včelárov Žilina:

Beniač Ferdinand, Cvacho Marián, Fusko Miloslav, Holák Stanislav, Hrtús Milan, Krištofík Ivan, Kyška Eduard, Pavlík Milan, Slabej Ján a Wiliger Anton aby poskytli čísla účtov v tvare IBAN na vyplatenie príspevku na opeľolvaciu činnosť včiel. Čísla účtov zašlite elektronicky na mail: gustavnoga@gmail.com obratom.

Dakujem

Priatelia včelári

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.  

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Dotácia na prípravky

Priatelia včelári, všetkým naším členom, ktorí splnili stanovené podmienky na dotáciu podľa NV č. 10/2023 Z.z., táto im bola dňa 17.12.2023 poukázaná na čísla účtov, ktoré ste k tomuto účelu poskytli organizácii.

Zároveň Vám oznamujem, že členské do Slovenských včelárov za všetkých našich členov vo výške 402,50 som uhradil. V opačnom prípade v roku 2024 by sme sa nemohli zapojiť do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga

Príspevok na opeľovaciu činnosť

Priatelia včelári, MPRV SR schválilo dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2023 vo výške 3,90 Eur na jedno včelstvo registrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline. Po tom, ako tieto schválené finančné prostriedky budú poukázané na účet AVZ, v krátkej dobe budú vyplácané bezhotovostným platobným stykom na Vaše čísla účtov, ktoré ste na tento účel poskytli organizácii.

V prípade, že Vami poskytnuté číslo účtu v tvare IBAN je neaktuálne alebo ak došlo k akejkoľvek zmene, prosím o zaslanie aktuálneho čísla účtu v tvare IBAN mailom na adresu gustavnoga@gmail.com alebo SMS na číslo tel. 0914 140 955 najneskôr do 15.12.2023.

Pevne verím, že poskytnutá dotácia bude môcť vyplatená včas a riadne. Nevyplatená dotácia musí byť vrátená.

Ďakujem za pochopenie

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga

Vyplatenie finančných prostriedkov

Priatelia včelári, na základe plnenia opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023 PPA MP SR svojím rozhodnutím členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili stanovené podmienky, priznala finančnú podporu, ktorá bude v krátkej dobe poukázaná na účty týchto členov.

Prosím včelárov, ktorí sa zapojili do čerpania finančných prostriedkov v tomto období, aby aktualizovali svoje čísla bankových účtov v tvare IBAN.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Vyplatenie finančných prostriedkov

Priatelia včelári, na základe plnenia opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 PPA MP SR svojím rozhodnutím členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili stanovené podmienky priznala finančnú podporu, ktorá bude v krátkej dobe poukázaná na účty týchto členov.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Zasadnutie komoditnej rady a pracovné stretnutie ŠVPS SR

Priatelia včelári,

po dlhšej dobe sa oživuje činnosť pre segment včelárstva. Na 25. septembra 2023 je zvolané zasadnutie komoditnej rady. Tiež na 29. septembra 2023 je Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR zvolané pracovné stretnutie k problematike školenia asistentov úradného veterinárneho lekára v súvislosti s úhynmi včelstiev a distribúciou liekov. Obidve rokovania sú zvolané do Bratislavy.

V prípade že máte pripomienky, podnety resp. návrhy, ktoré chcete prerokovať na týchto stretnutiach, prosím o ich zaslanie elektronickou poštou.

Predseda Asociácie včelárov Žilina