Mesiac: november 2021

Príspevok na opeľovaciu činnosť

Priatelia včelári,

Všetkým členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili podmienky na finančný príspevok na opeľovaciu činnosť, tento príspevok bude podľa počtu včelstiev poukázaný bezhotovostným platobným stykom na čísla účtu, ktorí ste predložili k tomuto účelu.
Tí členovia, ktorí doposiaľ neposkytli čísla účtov prosím aby tak spravili čo najskôr!
Ďakujem za pochopenie

Predseda Asociácie včelárov Žilina
JUDr. Gustáv Noga

Obežník č. 2

Priatelia včelári,

Vzhľadom na dlhodobý nepriaznivý stav pandemickej situácie výbor Asociácie včelárov Žilina rozhodol, že riadnu členskú schôdzu bude zvolávať až potom, čo situácia spojená s covidom 19 umožní organizovať hromadné podujatia bez obmedzení.

Všetky potrebné informácie sú členom zasielané primárne elektronickou poštou, prípadne zverejnené na našej web stránke.

Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prebiehajú rokovania o smerovaní včelárstva na Slovensku. Opakovane sme navrhli, aby dotačná politika odrážala objektívne potreby chovu včiel na Slovensku a aby finančná pomoc bola adresovaná priamo chovateľom včiel tak, ako je to u ostatných hospodárskych zvierat. Tiež sme navrhli zrušenie kvót pre oprávnených žiadateľov s cieľom zrovnoprávniť včelárov a maximálne znížiť náklady na spracovanie žiadostí o finančnú pomoc pre včelárov.

Vzhľadom k tomu, že z objektívnych príčin nie je možné bezpečne organizovať hromadné spoločenské podujatia, výbor Asociácie včelárov Žilina navrhuje, aby sa pre kalendárny rok 2022 členské nevyberalo.
Členské ponechávame báze dobrovoľných príspevkov.
Včelári môžu dobrovoľné príspevky poukázať na číslo účtu Asociácia včelárov Žilina
SK59 8330 0000 0028 0172 3945
Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť : dobrovoľný príspevok

Stále evidujeme veľký počet našich členov, ktorí nám neposkytli svoj e-mail za účelom elektronickej komunikácie a ani číslo účtu na potrebné bankové operácie.
Toto do značnej miery sťažuje a predražuje komunikáciu s vami včelármi
Preto výbor Asociácie včelárov Žilina, žiada všetkých svojich členov, aby poskytli mailové adresy a čísla účtov elektronicky na adresu gustavnoga@gmail.com v čo najkratšom čase. V prípade, že u niektorých z Vás došlo k zmenám, žiadam Vás, aby ste tieto zmeny obdobným spôsobom oznámili výboru Asociácie včelárov Žilina.

Výbor Asociácie včelárov Žilina žiada všetkých včelárov, aby svoje prípadné podnety či návrhy predkladali elektronickou formou na adresy výboru.

Včelárom, ktorí sa zapojili do čerpania finančnej pomoci cestou NV č. 337/2019 Z.z. a splnili stanovené podmienky, bola priznaná finančná pomoc poukázaná na čísla účtov, ktoré predložili na bankové operácie v rámci elektronického bankovníctva.

Príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev bude poukázaný na čísla účtov tých včelárov, ktorí sa zapojili a splnili podmienky výlučne formou elektronického bankovníctva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina bude obdobne postupovať aj pri príspevku na opeľovaciu činnosť po tom, čo budú finančné prostriedky pripísané na účet organizácie.

S úctou a so želaním pevného zdravia

Výbor AVZ

Zrušenie ochranného pásma

Dobrý deň, k 29.10.2021 boli zrušené opatrenia nariadené v dôsledku výskytu MVP v katastrálnom území Strečno.
MVDr. Gabriela Ľuptáková
odelenie zdravia a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
Jedľová 44,
010 04 Žilina

Dotácie

Priatelia včelári,
členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí sa zapojili do finančnej pomoci cestou NV č. 337/2019 Z.z., v krátkej dobe bude priznaná finančná čiastka poukázaná na číslo účtu, ktoré predložili na realizáciu finančných operácii. Ak u niektorého z členov došlo k zmene čísla bankového účtu, prosím zmenu oznámiť elektronicky na adresu gustavnoga@gmail. com, prípadne SMS na číslo telefónu 0914 140 955.
Ďakujem za pochopenie
JUDr. Gustáv Noga – predseda