Mesiac: máj 2020

Opätovné spustenie vzdelávacích aktivít

Priatelia včelári,

Administrátorka OZ Slovenskí včelári nás informovala o opätovnom spustení organizovania naplánovaných vzdelávacích aktivít s uvedením konkrétnych opatrení, ktoré v rámci ich realizácie je nevyhnutné dodržiavať.
Asociácia včelárov Žilina vzhľadom na možné riziká v súčasnosti nemá aktivity tohto druhu v pláne, čo nevylučuje účasť na hromadných aktivitách organizovaných inými subjektami.
Z toho dôvodu upozorňujem nielen našich členov ale aj všetkých návštevníkov našej stránky na maximálnu zodpovednosť pri ochrane nielen vlastného zdravia, ale aj zdravia nás všetkých.
Ak nás opustí zdravie nezodpovedným prístupom k danej situácii, včelárske vzdelávacie aktivity nám zdravie určite nevrátia.

Usmernenie v plnom znení nájdete v prílohe.

Predseda AVZ JUDr. Gustáv Noga

Žiadosti pre podporný rok 21020/2021

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

v zmysle schváleného Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 môžu členovia OZ Asociácia včelárov Žilina požiadať o poskytnutie podpory v podpornom roku 2020/2021, pričom podporný rok 2020/2021 začína 1. augusta 2020 a skončí 31. júla 2021.

Dôležitým termínom pre uplatnenie si žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2020/2021 je pre všetkých členov i štatutárov termín 31.05.2020. Do tohto termínu majú možnosť všetci členovia prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov prehodnotiť a naplánovať svoje aktivity v zmysle jednotlivých opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2020/2021 a tieto si uplatniť písomne na tlačive „Žiadosť o podporu“ písomne u tajomníka Asociácie včelárov Žilina.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Informácia k NV č. 337/2019 Z.z.

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

Výbor Asociácie včelárov Žilina vám predkladá informáciu o doterajšom zapojení sa do čepania finančnej podpory podľa Nariadenia vlády č. 337/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.
Výbor Asociácie včelárov Žilina na podporný rok 2019/2020 pre svojich členov vyrokoval výšku podpory v sume 9.808,58 Eur. K 31.3.2020 naši členovia si doposiaľ uplatnili svoje požiadavky na úrovni cca 50 % vyrokovanej sumy.
Priatelia včelári – členovia Asociácie včelárov Žilina, pokiaľ máte záujem zapojte sa do čerpania dotácii. V prípade, že stanovený limit nevyčerpáme, nie je známe kde schválené finančné prostriedky skončia. Všetci radoví včelári musíme striktne dodržať platné podmienky.
Podklady k refundácii v zmysle NV č. 337/2019 Z.z. a Príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020 zasielajte tajomníkovi Asociácie včelárov Žilina Ing. Marekovi Štefkovi.

Predseda Asociácie včelárov Žilina