Mesiac: november 2020

Obežník č. 3

Priatelia včelári, výbor Asociácie včelárov Žilina Vám predkladá komplexnú správu o ďalšom postupe činností pre najbližšie obdobie.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu súvisiacu so šírením nákazy Covid – 19 Asociácia včelárov Žilina nebude organizovať hromadné včelárske akcie. Výbor svojich členov o aktuálnych otázkach priebežne informuje elektronickou formou. Informácie zasiela na mailové adresy, ktoré členovia AVZ poskytli a tieto informácie zverejňuje aj na webovej stránke „Asociácia včelárov Žilina“.
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava pod č. 135986/2020 vo veci žiadosti o poskytnutie pomoci v podpornom roku 2019/2020 č. 106420/2020 zo dňa 27. 07. 2020 doručenej platobnej agentúre dňa 29. 07. 2020 vydala rozhodnutie, ktorým priznala niektorým včelárom štátnu pomoc.
Rozhodnutie v plnom znení je zverejnené na stránke Asociácia včelárov Žilina.
Výbor Asociácie včelárov Žilina na svojom zasadnutí dňa 4.10.2020 rozhodol, že poskytnuté finančné prostriedky budú vyplácané bezhotovostným platobným stykom na čísla účtov, ktoré členovia AVZ poskytli. Členovia AVZ, ktorí svoje čísla účtov z rôznych dôvodov neposkytli si dotácie prevezmú osobne v termíne a na mieste vopred určenom. Dotknutým včelárom boli tieto dotácie vyplatené.
Zápisnica a uznesenie z rokovania výboru Asociácie včelárov Žilina je zverejnená na webovej stránke Asociácia včelárov Žilina.
Po obdržaní finančných prostriedkov na opeľovaciu činnosť bude výbor AVZ postupovať obdobne. O vyplatení tejto dotácie a dotácie za liečivá budete informovaní individuálne obežníkom.
Každý člen Asociácie včelárov Žilina do 31.12. kalendárneho roka je povinný uhradiť členské vo výške jedno Euro na včelstvo. Obežník je vypracovaný adresne pre každého včelára, aby mal každý včelár informáciu o výške členského, ktoré uhradí na účet Asociácie včelárov Žilina s uvedením variabilného symbolu a správy, ktorú má v obežníku každý člen uvedenú z dôvodu pričleňovania platieb.
Tento obežník je členom AVZ zasielaný elektronickou formou. Pre členov, ktorí z rôznych dôvodov neuviedli elektronický kontakt (mailovú adresu), bude zaslaný v tlačenej podobe a zverejnený na webovej stránke Asociácia včelárov Žilina.
Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina, prípadné otázky adresujte v elektronickej podobe priamo na gustavnoga@gmail.com, marek.stefko@azet.sk, alebo písomnou formou na adresu: Asociácia včelárov Žilina, Horná Tižina 123, 013 06 Terchová.
Na komunikáciu môžete taktiež využiť Facebook, skupinu Včelári AVZ.

Pokyny k uhradeniu členských príspevkov sú spracované adresne podľa počtu včelstiev registrovaných v CEHZ Žilina.

Včelári s neuhradeným členským sa nebudú môcť zapojiť do dotačnej politiky.
Ak ste doteraz nenahlásili Vaše číslo účtu, prosíme, aby ste tak urobili čo najskôr mailom tajomníkovi marek.stefko@azet.sk, nakoľko aj dotácie na opeľovaciu činnosť a dotácie podľa rozhodnutia pôdohospodárskej platobnej agentúry (liečivá) budú uhrádzané primárne prevodom na Váš účet.

S úctou
Výbor AVZ

Rokovanie ZZ SV

Priatelia včelári,

Dovolím si upozorniť Vás na online rokovanie Zboru zástupcov Slovenských včelárov, ktorého členom je aj Asociácia včelárov Žilina s nasledovným programom:

1/ Otvorenie
2/ Čerpanie dotácií v podpornom roku 2020/2021
3/ Partnerstvo verejného sektora
3/ Dotácie na opeľovaciu činnosť v kalendárnom roku 2020
4/ Odvod členského do SV na rok 2021 podľa Návrhu rozpočtu
5/ Návrh rozpočtu na rok 2021
6/ Návrh zmien pre novelizáciu NV SR č. 337/2019 Z.z.
7/ Pripomienky k činnosti komoditnej rady pre včely a včelie produkty
8/ Časopis Slovenský včelár – návrhy na zvýšenie odbornej úrovne,
získanie nových nových prispievateľov
9/ Diskusia
10/ Návrh uznesenia
11/Záver

Rokovanie Zboru zástupcov Slovenských včelárov je otvorené a preto Vás prosím o zaslanie Vašich podnetov a návrhov, ktoré budú spolu s už predloženými podnetmi a návrhmi spracované a v rámci online diskusie predložené na toto rokovanie.
Vaše podnety a návrhy zašlite na mail gustavnoga@gmail.com, pokiaľ možno obratom.

Ďakujem za pochopenie
JUDr. Gustáv Noga
Predseda AVZ

Kurzy proti varroáze

Vážení priatelia včelári,

v zmysle predchádzajúcich e-mailov Vás chcem informovať, že od dnešného dňa je možné sa prihlásiť na stránke SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica, link:vcelari.sosbanbb.sk na online kurzy Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom, ktoré budú konané v dňoch 14.11.2020, 21.11. a 23.11.2020 a tieto sú určené pre včelárov, ktorí si vykonávajú preškolenie na získanie osvedčenia oabsolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Ošetrenie včelstiev proti varroáze aerosólom“.
Online kurz je preškolením doterajších odborníkov na ošetrovanie včelstiev aerosolom zariadením VAT-1a a budú sa ho môcť zúčastniť len tí včelári, ktorí sú teraz držiteľmi neakreditovaných Osvedčení o absolvovaní školenia na obsluhu zariadenia VAT-a. Noví záujemcovia o získanie akreditovaného osvedčenia (teda takí, ktorí nemajú doteraz vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia na obsluhu zariadenia VAT-1a), budú môcť po upokojení sa pandemickej situácie na Slovensku absolvovať osobne (fyzicky prítomní) uvedený kurz v SOŠ Pod Bánošom spolu s praktickou časťou obsluhy zariadenia VAT-1a dňa 05.12.2020 a 10.4.2021 v Kráľovej pri Senci.

S pozdravom
Predseda AVZ
JUDr. Gustáv Noga

Podpora 2019/2020

Priatelia včelári,

Podľa rozhodnutia pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 41847/2020/722 zo dňa 24.09.2019 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (rozhodnutie v plnom znení je zverejnené na web stráne Asociácia včelárov Žilina), prijímateľom pomoci, ktorí sa zapojili do čerpania finančných prostriedkov podľa § 5 ods. l písm. l, podľa § 5 ods. l písm. m/ a podľa § 5 ods. l písm. r/ NV č. 337/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva bude vyplatená priznaná podpora.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu priznaná podpora bude vyplácaná prednostne bezhotovostným platobným stykom na účet prijímateľa pomoci. Z uvedeného dôvodu všetkých, ktorí sa zapojili do čerpania finančnej pomoci aby v rámci aktualizácie údajov členov Asociácie včelárov Žilina a za účelom výplaty priznanej dotácie poskytli svoje číslo účtu a jeho názov. Členom, ktorí nemajú zriadený vlastný účet, výplata bude riešená individuálne.
Číslo a názov účtu zašlite mailom na adresu gustavnoga@gmail.com.

Ďakujem za pochopenie

JUDr. Gustáv Noga
Predseda AVZ