Legislatíva

Kurz AÚVL

Priatelia včelári,

OZ SV v Ústave včelárstva Liptovský Hrádok dňa 7.3.2023 od 08.30 hod poriada kurz AÚVL pre pokročilých, to znamená, že posledné školenie nesmie byť staršie ako 6 rokov. Absolvent školenia by mal získať nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia, dezinfekcie a legislatívy. Záujemci sa môžu prihlásiť u predsedu Asociácie včelárov Žilina do 20.2.2023. Náklady spojené so školením si hradí každý záujemca sám.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Príručka PPA

 Priatelia včelári, oznamujem Vám, že na stránke PPA SR je už zverejnená príručka pre žiadateľa  na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023. Odporúčam všetkým včelárom oboznámiť sa s ňou v plnom rozsahu.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

Poľnohospodárska platobná agentúra doposiaľ nevydala vykonávací predpis k možnej refundácii prípravkov na ošetrovanie včelstiev na rok 2023. Po vydaní tohto predpisu o postupe zabezpečovania týchto prípravkov budete včas informovaní.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga

NV č. 10/2023 Z.z.

Priatelia včelári, dávam do pozornosti, že 1.1.2023 vstúpilo do platnosti NV č. 10/2023 Z.z. z 29.12.2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina odporúča všetkým včelárom aby sa s týmto nariadením vo vlastnom záujme oboznámili.

Po vydaní vykonávacieho predpisu zo strany PPA bude možné zapojiť sa do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Rokovanie 21.1.2022

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

Dňa 22 januára 2022 na úrovni MPRV SR som sa zúčastnil druhého kola rokovania k riešeniu včelárskej problematiky na Slovensku. Boli prerokované výhrady ku komoditnej rade a súlad poskytovania pomoci do sektoru včelárstva s platnou legislatívou, ktoré som nadniesol na decembrovom rokovaní ako aj spolupráca na príprave novej legislatívy.
Je predpoklad, že do podporný rok 2021/2022 ukončíme podľa platného nariadenia č. 337/2019 Z.z. Od augusta do decembra 2022 by mala platiť novela tohto nariadenia, ktorá vypustí stanovené kvóty počtu včelárov a počtu včelstiev pre zapojenie sa do podpornej politiky podľa tohto nariadenia a pre podporu na opeľovaciu činnosť. Navýši príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev a tiež zohľadní niektorú zo vzdelávacích aktivít. Naša požiadavka sa týkala vypustenia kvót a navýšenie podpory samotným včelárom, čo sa má premietnúť v navýšení príspevku na tieto prípravky.
Po mojej ostrej kritike absencie podpory samotného chovu včiel ako hospodárskeho zvieraťa sa našla cesta na zlepšenie tohoto stavu navýšením podpory na opeľovaciu činnosť. Na rokovaní nedošlo k jasnému záveru o aké sumy sa bude konkrétne jednať, nakoľko jeden prítomných funkcionárov sa vyjadril, že súčasná podpora je plne s platnou legislatívou (vieme že opak je pravdou) a druhý to zaklincoval tým, že sa vyjadril, že včelári majú najvyššiu podporu v histórii, že im nie je potrebné vyplácať žiadne peniaze, pretože aj tak ich včelári prepijú.
Ešte s dvoma pánmi sme sa postavili za radových chovateľov včiel. Odniesli sme množstvo urážok, osočovania … veď každý si dokáže predstaviť správanie človeka, ktorý verejne musí počúvať nechcenú pravdu!
V nadchádzajúcom období, v súlade so strategickým plánom SPP, musí byť vypracovaná nová legislatíva, ktorá musí nadobudnúť platnosť a účinnosť od 1.1.2023. Máme snahu byť pri tom a pre včelárov v rámci možností presadiť čo najviac.
Od 28. januára 2022 vstúpia do platnosti nové ustanovenia Zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Táto novela sa týka aj veterinárnych prípravkov na ošetrovanie včelstiev. Ako budeme postupovať zatiaľ nie je jasné, postup nám nevedeli vysvetliť zástupcovia MPRV SR ani zástupkyňa ŠVPS. Po získaní potrebných informácii Vás budem ihneď informovať aby sme prípravky na jarné preliečenie zabezpečili včas.

Predseda AVZ
JUDr. Gustáv Noga

Návrh na legislatívne zmeny

Priatelia včelári, v rámci rokovaní o legislatívnom systéme v sektore včelárstva, ktoré po mojom prípise na Úrad vlády SR začalo 21.12.2021 som predložil tento návrh.
Prosím, pokiaľ máte záujem pošlite na moju mailovú adresu gustavnoga@gmail.com Vaše ďalšie pripomienky a návrhy.

8. január 2022

Vážení priatelia,

Potešilo ma, že sa rozširujú rady včelárov, ktorí pochopili že legislatívny systém v sektore včelárstva neodráža objektívne potreby chovu včiel na Slovensku a je nevyhnutné tento systém novelizovať.

Žiaľ ešte stále je pár funkcionárov, ktorým tento systém vyhovuje. Zrejme aj za týmto účelom sa šíria informácie, že Noga sa potrebuje dostať k peniazom. Tieto „kačice“ musím uviesť na správnu mieru. Už nielen mojím záujmom je fakt, že bojujem za to, aby sa prostriedky z dotačnej politiky v sektore včelárstva konečne dostali tam, kde patria a to sú chovatelia včiel, zdôrazňujem chovatelia včiel. Za túto aktivitu som už v minulosti bol „linčovaný“ a čoraz viac sa na mňa včelári obracajú s požiadavkami o pomoc pri uplatňovaní ich objektívnych potrieb a záujmov.

Prisľúbené rokovanie, ktoré by sa malo uskutočniť v krátkej dobe bude pre Slovenské včelárstvo prelomové a preto je nevyhnutné vyhodnotiť súčasný stav a pravidlá nastaviť tak, aby boli v súlade so zákonom a objektívnymi potrebami našich včelárov.

Na rokovaní 21.12.2021 som sa snažil objektívne zhodnotiť súčasné praktiky, ktoré spotrebovali milióny eur a naším včelárom takmer nič nepriniesli. Možno sa to niektorým nepáčilo a nebol mi poskytnutý potrebný časový priestor a preto využijem aj túto možnosť a navrhované zmeny odprezentujem aj touto cestou. Podotýkam, tieto zmeny som spracoval na podklade požiadaviek nielen radových včelárov ale aj funkcionárov, aj funkcionárov najväčšej prezentovanej včelárskej organizácie SZV.

1/ Navrhujem aby všetci včelári boli oboznámení s protokolom a výsledku kontroly MPRV SR, ktorú som inicioval v júni 2021.

Dôvod: Tento protokol by mal patriť medzi východiskové materiály pri vyhodnotení doterajšieho stavu v sektore včelárstva

2/ S okamžitou platnosťou ukončiť všetky činnosti spojené s programom eradikácie moru včelieho plodu

Dôvod: Program eradikácie moru včelieho plodu nemá oporu v legislatíve Slovenskej republiky a naviac od samotného spustenia je nevykonateľný. Čiastkové činnosti nemajú výrazné výsledky pri potláčaní moru včelieho plodu, naopak niektoré činnosti pôsobia skôr negatívne. Mám podozrenie, že tento program je aplikovaný iba ako akýsi ideologicko – ekonomický nástroj na zastrašovanie včelárov a cesta na čerpanie verejných zdrojov pre určitú skupinu s cieľom upevniť pozície individuálnych záujmov.

Riešenie: Zdravotný stav včelstiev riešiť v intenciách platného veterinárneho zákona.

3/ S okamžitou platnosťou ukončiť financovanie programu varroatolerancie.

Dôvod: Tento program zrejme v praxi celoplošne nikdy ani vykonaný nebol a v súčasnosti je snaha financovanie tohto programu prekryť akýmsi sčítaním včelstiev.

Riešenie: Pri evidencii včiel postupovať tak, ako to ukladá veterinárny zákon pri evidovaní hospodárskych zvierat, kde je zaradená i včela medonosná.

4/ Zreálniť stavy včelstiev vedených v CEHZ Žilina

Dôvod: Objektívne podozrenia, že počty včelárov a včelstiev vedených v CEHZ nekorešpondujú so skutočnými stavmi včelárov a včelstiev

Riešenie: Pri evidencii včiel postupovať tak, ako to ukladá veterinárny zákon pri evidovaní hospodárskych zvierat, kde je zaradená i včela medonosná elektronickým spôsobom a to vyplnením jednoduchého elektronického formulára chovateľom včiel

5/ Prísnejšej kontrole podrobiť predaj včelích matiek, včelích odložencov a včelích rodín.

Dôvod: Nie je vylúčené, že pri súčasných podmienkach obchodovania s touto komoditou môže dochádzať k šíreniu včelích nákaz

Riešenie: Postupovať podľa veterinárneho zákona ako u ostatných hospodárskych zvierat pri každom premiestnení včelej matky so sprievodnými včelami, odložencov či včelích rodín

6/ Urýchlene novelizovať NV č. 337/2017 Z.z.

Dôvod: Táto aproximačná norma neodzrkadľuje objektívne potreby Slovenských včelárov a je dôvodné podozrenie, že vytvára priestor na neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Rada Európy síce uvádza 8 opatrení, ale toto je iba odporúčací materiál pre tvorbu aproximačnej normy na národnej úrovni. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že na Slovensku z odporúčaných 8 opatrení je využívaných iba 6. Rada Európy priamo otvára dvere na aplikáciu takých opatrení, ktoré sú pre včelárov potrebné v danej krajine, či v danom regióne konkrétnej krajiny. Ďalším faktom je skutočnosť, že na národnej úrovni je možnosť tieto opatrenia rozpracovať na konkrétne podmienky. Na Slovensku využívaných 6 opatrení, ktoré sú rozpracované do ďalších asi 48 pod opatrení. Z toho vyplýva že odporúčanie Rady Európy na národnej či regionálnej úrovni je možné využiť na všetky objektívne potreby chovu včiel. Teda nie je pravdivé tvrdenie, že potreby včelárov určuje európsky predpis a dotácie musí čerpať na to, čo niekto nariadi, pritom nemôže čerpať na to, čo pri chove včiel objektívne potrebuje.
Znenie tejto aproximačnej normy upraviť tak, aby do dotačnej politiky sa mohol zapojiť každý, kto má nárok, administratívny postup maximálne zjednodušiť a styk s PPA vykonávať výlučne elektronicky.

Riešenie:

A/ § 2 nariadenia upraviť tak, aby bol v súlade s Ústavou SR, zákonom o združovaní občanov a ďalšími právnymi predpismi vypustením kvót a jasne špecifikovať, že žiadateľom a prijímateľom pomoci je chovateľ včiel, ktorý chová aspoň jedno včelstvo

B/ § 3 nariadenia upraviť tak, aby bol dostupný jednoduchý elektronický formulár pre každého chovateľa včiel

C/ § 4 stráca opodstatnenie

D/ § 5 nariadenia upraviť tak, aby podpora bola nasmerovaná na výživu včiel v priamych platbách na včelstvo ( analógia VDJ ako u ostatných hospodárskych zvierat). Ostatné pod opatrenia strácajú opodstatnenosť.
V prípade investícií záujemca má možnosť postupovať samostatným projektom napr. z programu rozvoja vidieka.

D/ § 6 nariadenia – boj proti včelím nákazám a škodcom upraviť tak, aby včelár dostal príspevok v priamych platbách na včelstvo, bez toho, že by bol potrebný veterinárny predpis, nakoľko všetky schválené prípravky sú voľne dostupné. Veterinárny predpis sťažuje administratívu a predražuje prípravky, ktoré sú aj tak dosť drahé. Ostatné ustanovenia tohto opatrenia strácajú význam. Naviac včelárska prax jasne ukazuje, že varroázu možno efektívne likvidovať aj osvedčenými postupmi a eko prípravkami, ktoré doposiaľ podporované neboli.

E/ § 7 nariadenia – pre nezmyselnosť byrokracie so sezónnym presunom včelstiev (kočovaním) tak ako množstvo ďalších som skončil aj ja. Kočujúci včelári majú samostatnú organizáciu a títo najlepšie vedia o problémoch, ktoré zbytočne znepríjemňujú ich činnosť.

F/ § 8 nariadenia – na Slovensku máme špecializovaný včelársky ústav, ktorý ešte prednedávnom niesol prívlastok „výskumný“, je financovaný z verejných zdrojov a preto financovanie nejakých iných laboratórií nemá žiadne opodstatnenie a v súčasnosti disponuje dostatočným počtom zamestnancov – odborníkov, ktorí problematiku včelích nákaz, rozmnožovanie či šľachtenie by mali zvládnuť v rámci pracovného pomeru. Rozbory včelích produktov určených pre ľudský organizmus spadajú pod inú jurisdikciu

G/ § 9 nariadenia – podpora nie je celoplošná, napr. na podporu úľových zostáv má nárok iba asi jedno promile včelárov, vakcínovanú matku som ešte na trhu nenašiel, na testovanie včelích matiek či včelích rodín máme predsa výskumný ústav. Je verejne známe, že najkvalitnejšia matka je doma odchovaná aj keď jej predchodkyňa pochádzala z distribúcie. Naviac lavírovanie či má byť podporovaný chovateľ včelích matiek alebo kupujúci samo hovorí o tom, že táto podpora nemá opodstatnenie.
Podpora obnovenia stavu včelstiev tak, ako je aplikované v praxi nemá žiadne opodstatnenie

H/ § 10 nariadenia – obdobne ako u § 8 nariadenia, na výskum máme predsa výskumný ústav, takže ani táto podpora nemá opodstatnenie

I/ Vzdelávaniu je potrebné venovať osobitnú pozornosť. Vzdelávanie ( v súčasnosti to rieši § 5/1d) nastaviť tak aby vzdelávanie mohli vykonávať skutoční odborníci sa dlhoročnou včelárskou praxou, so znalosťami ako predchádzať včelím nákazám a všetkým ostatným nástrahám. V prípade ich prepuknutia ako sa s nimi vysporiadať. Tieto praxou overené postupy sú už dlhšie známe ale súčasný vzdelávací systém z nepochopiteľných dôvodov ich nepozná.
Zo vzdelávacieho systému musí vyjsť samostatný včelár, nie iba kus s nejakým osvedčením a v praxi je nepoužiteľný.
Nepoznáme ani výsledky včelárskych krúžkov, nevieme nájsť počty ich poslucháčov a taktiež nie sú známe počty včelárov, ktorých pripravili na samostatnú praktickú včelársku činnosť. Na Slovensku je množstvo stredných a vysokých škôl, ktoré majú vo svojich osnovách výuku včelárstva. Súčasný systém vzdelávania podporovaný týmto ustanovením nemá kontrolovateľné výsledky.

7/ Je nevyhnutné prehodnotiť existenciu a činnosť financovaných vzorových či ukážkových včelníc, šľachtiteľských či rozmnožovacích chovov včelích matiek, projekt šľachtenia varroatolerantnej matky či ďalšie činnosti, ktoré by nám mal odhaliť protokol z iniciovanej kontroly.

8/ Je nevyhnutné prehodnotiť všetky pracovné miesta v sektore včelárstva, pracovné zmluvy, zmluvné vzťahy ich právoplatnosť a všetky okolnosti súvisiace s pracovnými miestami tak ako predpokladá zákonník práce. Je nepredstaviteľné aby náklady na akúsi poštu niekoľkých žiadostí medzi základnými organizáciami a PPA presahovali státisíce eur.

9/ Súčasná legislatíva postavila včelárov do akejsi nesamostatnosti. V tomto návrhu sú deklarované včelárom nielen výhody v podobe priamych platieb, maximálne zjednodušenie administratívy ale sú tu deklarované aj konkrétne povinnosti s možnosťou represie. Výhodou je to, že tieto skutočnosti už máme legislatívne zakotvené, netreba nič vymýšľať, iba tieto normy aplikovať v praxi a odstrániť postupy, ktoré nedávajú žiaden zmysel a sú iba akýmsi nástrojom na neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi.

10/ Súčasný systém, čerpania dotácií cestou dvoch oprávnených žiadateľov sa javí ako maximálne neefektívny. Na jednej strane sú bezdôvodne krátené stanovené limity pre včelára, na strane druhej obrovské čiastky ostávajú nevyčerpané.
Nepožadujeme navýšenie limitu verejných zdrojov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na štátny rozpočet ale poskytovaný limit rovnomerne prerozdeliť priamymi platbami na počet včelstiev obdobne ako je to pri príspevku na opeľovaciu činnosť.

11/ Zabezpečiť aby do CEHZ nemali prístup osoby, ktoré nemajú oprávnenie spracovávať osobné údaje, zo spracovania osobných údajov vylúčiť všetky osoby, ktoré bez oprávnenia s osobnými údajmi doposiaľ prichádzali res. prichádzajú do styku.

Samozrejme, že podrobná analýza bude omnoho obšírnejšia, s uvedením konkrétnych príkladov potvrdzujúcich nutnosť zmien, pokiaľ ešte na to máme čas.

Najrozumnejšie by bolo, pokiaľ do nového včelárskeho roka 2022/2023 by nová legislatíva bola platná a účinná. Včelári očakávajú, že sa tak aj stane.

Do doby platnosti a účinnosti je potrebné zvážiť pozastavenie vyplácania dotácií do sektoru včelárstva.

Zatiaľ nepoznám včelára, ktorý by namietal rovnoprávnosť a rovnomerné rozdelenie poskytovaných verejných zdrojov a tak priamo podporiť chov včiel na Slovensku.

Budem veľmi rád, pokiaľ na tento návrh budú stanoviská.

Ďakujem

JUDr. Gustáv Noga

Úprava legislatívy

Priatelia, konečne po viac ako 10 rokoch dochádza k zrovnoprávneniu včelárskych organizácii a včelári už nebudú musieť platiť za vybavovanie dotácii.
Dobrou správou je, že príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev sa pravdepodobne zvýši o 50%. V rokovaní sú aj ďalšie témy, ako vzdelávanie
ohľadom včelích nákaz, tvorba manuálu so všetkými potrebnými údajmi, vrátane termínov vykonávania jednotlivých opatrení, ktoré dôležitými na boj
s varroázou a ostatnými včelími nákazami počas roka. Tiež sa rokuje o prehodnotení efektívnosti jednotlivých opatrení a čerpania finančných prostriedkov.

Tvorba nariadenia

Priatelia včelári, v súčasnosti prebieha diskusia k tvorbe nariadenia vlády pre sektor včelárstva. Do diskusie sa môže zapojiť každý občan.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

Nenávratný príspevok pre včelárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej webovej stránke oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba.
O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať aj včelári, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami podnikajúcimi v poľnohospodárskej prvovýrobe, t.j. včelárom ktorí majú pridelené IČO (SHR, s.r.o, a.s. …).
Termín podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v období od 1. 3. 2 .021 do 31. 3. 2021.
Žiadosti je potrebné zasielať výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk v zmysle výzvy 50/PRV/2020. Aj keď termín podania žiadosti je do konca marca 2021, žiadateľ musí splniť jednotlivé podmienky pre získanie príspevku, preto odporúčame začať s prípravami čo najskôr. Taktiež odporúčame podávanú žiadosť komunikovať s PPA.

Projekt je možné realizovať u všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy, pričom minimálna výška oprávnených výdavkov je 10 000,00 EUR a maximálna výška oprávnených výdavkov je 60 000,00 EUR.
Celková výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve je 21 000 000,00 € z čoho finančné prostriedky na živočíšnu výrobu tvorí 10 500 000,00 €. Výška finančných prostriedkov sa ďalej člení na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja – v stĺpci MRR) a ostatné regióny (Bratislavský kraj – v stĺpci OR).
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve sa člení na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja – v stĺpci MRR) a ostatné regióny (Bratislavský kraj – v stĺpci OR)

Oblasť Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov (v EUR) Indikatívna výška finančných prostriedkov za MRR (v EUR) Indikatívna výška finančných prostriedkov za OR (v EUR)
Špeciálna rastlinná výroba 10 500 000,00 10 000 000,00 500 000,00
Živočíšna výroba 10 500 000,00 10 000 000,00 500 000,00
Spolu 21 000 000,00 20 000 000,00 1 000 000,00

Výška podpory v prípade menej rozvinutých regiónov je 50%, v prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve. Výška podpory môže sa zvyšuje o + 20% v týchto prípadoch:

· mladých poľnohospodárov (po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobeniav podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu v rámci podopatrenia 6.1)
· ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na ÚKSÚP
Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

1. Investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
2. Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
3. Investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
4. Investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
5. Investície do zlepšenia odbytu;
6. Investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
7. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Oprávnenosť aktivít pre realizácie projektu v živočíšnej výrobe

1. Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
2. Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
3. Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
4. Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
5. Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
6. Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Celé znenie výzvy ako aj všetky podrobné informácie o výzve a spôsob podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok nájdete na stráne PPAhttps://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblast-specialna-rastlinna-vyroba-a-citlive-plodiny-zivocisna-vyroba/10338.

V prípade potreby získania bližších informácii a zodpovedanie otázok obráťte sa priamo na PPA, kanceláriu generálneho riaditeľa PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava alebo na tel. č. 02/52733800 alebo na e–mail: info@apa.sk.