Legislatíva

Prvým augustom 2023 začne nový podporný rok 2023/2024

V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej
poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári
 požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v
podpornom roku 2023/2024, pričom podporný rok 2023/2024 podľa nového NV SR začne
01.08.2023 a skončí 31. júla 2024.
Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia v uvedenom časovom úseku
musia byť vypísané a doručené na Sekretariát SV na platných tlačivách v zmysle Metodického
pokynu PPA SR na rok 2023/2024 na obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2024. Metodický pokyn PPA
SR spolu s jednotlivými tlačivami tvorí prílohu tohto Usmernenia.
Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia musia byť na Sekretariát SV
doručené nasledovne:
 Doklady za opatrenia realizované od 01.08.2023 do 31.12.2023 musia byť doručené na
Sekretariát SV do 28.02.2024.
 Doklady za opatrenia realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť doručené na
Sekretariát SV do 30.04.2024.
 Doklady za opatrenia realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do
10.07.2024.
Termínom doručenia dokladov spolu s prílohami sa myslí termín fyzického doručenia resp.
doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická
612/12, 028 01 Trstená.
Upozorňujeme predsedov jednotlivých OZ a R SVS, resp. tajomníkov OZ a R SVS na časté chyby
pri uplatňovaní svojich požiadaviek, ktoré majú za následok zamietnutie ich preplatenia zo strany
PPA SR:
a.) Najčastejšou chybou zo strany OZ a R SVS je neskoré predkladanie požiadaviek na
čerpanie dotačných prostriedkov. Je nutné dodržať termíny doručovania kompletných
žiadostí o preplatenie zrealizovaných opatrení na sekretariát SV !!! Žiadosti spolu
s kompletnými prílohami, ktoré budú doručené po termíne budú zo strany PPA SR
zamietnuté. (Upozorňujem na to, že pre PPA SR sú záväzné termíny doručenia aj
prípadných opravených, resp. chýbajúcich dokladov o úhrade, tzn. aj v prípade, že
doručíte svoju žiadosť o preplatenie včas, ale táto bude nekompletná,, resp. bude v nej
formálna chyba, ktorá bude odstránená z Vašej strany až po termíne – nebude zo strany
PPA SR akceptovaná.) Neskorým resp. chybným podávaním žiadostí o preplatenie sa sami
oberáte o možnosť čerpania dotačných prostriedkov z NP.
b.) Používajte prosím iba aktuálne prílohy. (Všetky ostatné doteraz používané prílohy
Metodických pokynov PPA SR si prosím radšej vymažte zo svojich počítačov, aby tak
nedochádzalo k ich zámene.)
c.) Kontrolujte prosím správnosť údajov na vyplnených prílohách (či sú správne vypísané
údaje v hlavičke žiadosti, či ste nezabudli na pečiatku, resp. podpisy štatutárov OZ alebo
R R SVS, alebo samotného žiadateľa a pod.) Prípadné Vaše chyby, ktoré často vzniknú z
nepozornosti majú za následok, že sú Vám tieto doklady vrátené na doplnenie, resp.

prepracovanie, a to má často za následok zmeškanie termínov na možné predloženie
žiadostí o preplatenie na PPA SR, resp. ich uznanie na PPA SR.
d.) Dôrazne Vás prosím, zasielajte iba žiadosti o preplatenie, ktoré sa týkajúc aktuálneho
podporného obdobia – t.j. opatrenia, ktoré budete realizovať od 1. augusta 2023 do 31.
júla 2024. Z dôvodu časovej rezervy na spracovanie dokladov, prípadne opravy chyb
a ich následné uplatnenie na PPA SR – prosím neplánujte (ak to nie je nevyhnutne nutné)
svoje aktivity na obdobie mesiaca júl 2024.
e.) Upozorňujeme aj na predkladanie správnych dokladov o úhrade za Vami kúpené
zariadenia, ktoré akceptuje PPA. Po skúsenostiach z minulých rokov odporúčame platiť
buď v hotovosti – vtedy prikladáte k žiadosti kópiu príjmového pokladničného dokladu.
Ďalšou možnosťou je dodávka tovaru na dobierku s platbou pri preberaní tovaru – vtedy
predkladáte kópiu dokladu o úhrade, ktorú dostanete pri preberaní dobierky na pošte
alebo od kuriéra – doklad od kuriéra musí obsahovať aj číslo zásielky.
Ak platíte za nákup prevodom z Vášho účtu – je potrebné predložiť kópiu Vášho výpisu z
účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby, či doklad o transakcii stiahnutý
z internetu – takéto doklady o úhrade PPA SR neuznáva).
PODPOROVANÉ OPATRENIA:
 § 5 PORADENSKÉ SLUŽBY A TECHNICKÁ PODPORU (§ 5 NV č. 10/2023 Z. z.)
 § 6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU V
SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE ČINNOSTI (§ 6 NV č. 10/2023 Z. z.)
 §7 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV (§ 7 NV Č. 10/2023 Z.
Z.)
 § 8 VYTVÁRANIE EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH PODMIENOK VČELSTIEV
 (§ 8 NV Č. 10/2023 Z. Z.)
 § 9 OBNOVA VČELSTIEV V EURÓPSKEJ ÚNII, ŠĽACHTENIE A
PLEMENITBA
 VČELSTIEV (§ 9 NV Č. 10/2023 Z. Z.)
 §10 PODPORA ANALÝZ VČELÁRSKYCH PRODUKTOV, ÚBYTKU VČIEL
ALEBO POKLESOV PRODUKTIVITY A LÁTOK, KTORÉ MÔŽU BYŤ
PRE
VČELY TOXICKÉ (§ 10 NV Č. 10/2023 Z. Z.)
 §11 SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII PROJEKTOV APLIKOVANÉHO
VÝSKUMU V OBLASTI CHOVU VČIEL A VČELÁRSKYCH
PRODUKTOV
(§ 11 NV Č. 10/2023 Z. Z.)
 §12 PROPAGÁCIA, KOMUNIKÁCIA A MARKETING V SEKTORE
VČELÁRSTVA (§ 12 NV Č. 10/2023 Z. Z.)
PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM:
§ 5 Poradenské služby a technická podporu (§ 5 NV č. 10/2023 Z. z.)
Pomoc v rámci opatrenia PORADENSKÉ SLUŽBY A TECHNICKÁ PODPORU (§ 5
NV č. 10/2023 Z. z.) možno poskytnúť na:
a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva,
b) zabezpečenie včelárskeho krúžku,
c) zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
d) zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe,
e) zabezpečenie včelárskej konferencie,
f) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v
Slovenskej republike,
g) zabezpečovanie účasti člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti

včelárstva,
h) zabezpečenie publikačnej činnosti v oblasti včelárstva určenej včelárom,
i) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho podujatia alebo
medzinárodného včelárskeho podujatia,
j) obstaranie výpočtovej techniky alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre
včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej sieti pre včelárske združenie,
používanie verejne dostupnej služby včelárskym združením alebo
vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného
včelárskym združením,
k) obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci
včelárskeho krúžku,
l) zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory.
a.) Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm.
a) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo
organizačná jednotka, ktorá je usporiadateľom prednášky alebo seminára.
Výška podpory:
– do 250 eur za prednášku alebo seminár.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– prednáška alebo seminár sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 včelárov,
– minimálna doba trvania sú 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút),
– Podporu možno poskytnúť včelárskemu združeniu alebo organizačnej jednotke na
zabezpečenie najviac troch prednášok alebo seminárov a schválenému žiadateľovi na
každých 100 včelárov na prednášku alebo seminár.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– dokumentácia z prednášky alebo seminára (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá
obsahuje:

 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu
  viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov (prípadne ich zákonných zástupcov)
  vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

Upozornenie:
– Schválený žiadateľ je povinný oznámiť agentúre zmenu miesta, dátumu a času
vykonávania podopatrenia zabezpečenie prednášky alebo seminára 5 pracovných dní pred
jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto
podopatrenia) podľa Prílohy č. 48. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na
vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a
čas, spolu s novými, zmenenými údajmi).
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 6 s odtlačkom pečiatky
organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený
druh vzdelávacej aktivity viedla,

– správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v
listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum,
čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom a
jednou fotografiou zo vzdelávacej aktivity v súlade s ochranou osobných údajov
účastníkov),
– zoznam konečných prijímateľov podpory a výšky žiadanej podpory (v elektronickej
aj listinnej podobe).
b.) Zabezpečenie včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.
Výška podpory:

 • do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
  – včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 účastníkov, ktorí sa zúčastnia viac
  ako 59 vyučovacích hodín počas včelárskeho roka (1 vyučovacia hodina = 45 minút)
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
  – dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov (prípadne ich zákonných zástupcov vzdelávacej
  aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
  – prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky
  organizácie,
  ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej
  aktivity viedla,
  – správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je
  minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity,
  spolu so stručným obsahom),
  – zoznam konečných prijímateľov podpory a výšky žiadanej podpory (v elektronickej
  aj listinnej podobe). Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až
  19 rokov (§ 5 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.),

c.) Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19
rokov (§ 5 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, ktorý je usporiadateľom letného kurzu
včelárstva.
Výška podpory:

 • do 600 eur na zabezpečenie letného kurzu včelárstva.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
  – letný kurz včelárstva sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov vo veku 6
  až 19 rokov,
  – doba trvania je najmenej 7 kalendárnych dní.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– dokumentácia z letného kurzu včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov (prípadne ich zákonných zástupcov)
  vzdelávacej
 • aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.
  Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný oznámiť agentúre zmenu miesta, dátumu a času
  vykonávania podopatrenia zabezpečenie letného kurzu včelárstva 5 pracovných dní pred jeho
  plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia).
  Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť
  pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi) podľa Prílohy č. 48.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
  – prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky
  organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený
  druh vzdelávacej aktivity viedla,
  – správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je
  minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity,
  spolu so stručným obsahom),
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom
 • zoznam konečných prijímateľov podpory a výšky žiadanej podpory (v elektronickej
  aj listinnej podobe).
  d.) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom
  programe (§ 5 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023.Z.z.)
  Konečný prijímateľ pomoci: usporiadateľ – vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať
  vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe.
  Výška pomoci:
  – do 900 eur na jednodňový vzdelávací program,
  – do 1 800 eur na viacdňový vzdelávací program.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
  – vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný
  vzdelávací program v oblasti včelárstva (okrem vzdelávania vykonaného Inštitútom
  vzdelávania veterinárnych lekárov),
  – vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov alebo za účasti
  najmenej 7 včelárov, ktorého témou je inseminácia matiek včely alebo
  senzorické hodnotenie včelárskych produktov,
  – minimálna doba trvania:
 • jednodňový program trvá najmenej 8 vyučovacích hodín,
 • viacdňový program trvá najmenej 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45
  minút).
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa
vzdelávanie uskutočnilo (okrem vzdelávania vykonaného Inštitútom vzdelávania
veterinárnych lekárov),
– dokumentácia z akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti včelárstva (ďalej
len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej
  osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.
  Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný oznámiť agentúre zmenu miesta, dátumu a
  času vykonávania podopatrenia zabezpečenie vzdelávania 5 pracovných dní pred jeho
  plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia).
  Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť
  pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi) podľa Prílohy č.
  48.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
  – prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky
  organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený
  druh vzdelávacej aktivity viedla,
  – správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je
  minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity,
  počet prijatých uchádzačov a počet úspešne ukončených uchádzačov skúškou s
  certifikátom, spolu so stručným obsahom),
  – zoznam konečných prijímateľov podpory a výšky žiadanej podpory (v elektronickej
  aj listinnej podobe).
  e) zabezpečenie včelárskej konferencie, (§ 5 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023.Z.z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ.
  Výška podpory:
 • do 100 eur za odmenu pre prednášateľa, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
  – včelárska konferencia je vykonaná za účasti najmenej 30 účastníkov, okrem tých,
  ktorí na nej vystupujú,
  – podporu možno poskytnúť len pre prednášateľa, ktorý vystúpi na včelárskej konferencii.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom:
  – dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje:
 • názov včelárskej konferencie,
 • názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,
 • dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,
 • meno a priezvisko prednášateľov včelárskej konferencie, ktorí na nej
  prezentovali

príspevky,

 • meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov, ktorí prezentovali príspevky a ktorí sa
  zúčastnili včelárskej konferencie,
 • doklad o zaplatení odmeny pre prednášateľa, ktorý vystupuje na včelárskej
  konferencii.
  Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný oznámiť agentúre zmenu miesta, dátumu a
  času vykonávania podopatrenia zabezpečenie včelárskej konferencie 5 pracovných dní
  pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto
  podopatrenia). Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu
  je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi)
  podľa Prílohy č. 48.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina podľa Prílohy č. 10 s odtlačkom pečiatky schváleného žiadateľa,
ktorý včelársku konferenciu organizoval a podpisom osoby, ktorá vystupovala na
včelárskej konferencii,
– správa zo včelárskej konferencie spolu s fotodokumentáciou z priebehu
vzdelávania v listinnej alebo elektronickej podobe v súlade s ochranou osobných
údajov účastníkov (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto
konania, a tému včelárskej konferencie, spolu so stručným obsahom prezentovaných
príspevkov),
– doklad o zaplatení odmeny pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii,
– zoznam konečných prijímateľov podpory a výšky žiadanej podpory (v elektronickej
aj listinnej podobe).
f) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo
ukážkové včelnice v Slovenskej republike (§ 5 ods. 1 písm. f) NV č. 10/2023 .Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.
Výška podpory:

 • do 80 % z oprávnených nákladov.
  Za oprávnené náklady sa považujú:
  – prepravné náklady na exkurzie pre účastníkov včelárskeho krúžku na školské alebo
  ukážkové včelnice v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
  – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením exkurzie pre
  účastníkov včelárskeho krúžku.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
  – potvrdenie včelára, ktorý viedol včelársky krúžok, o uskutočnení exkurzie účastníkov
  včelárskeho krúžku na školskej alebo ukážkovej včelnici v SR s uvedením dátumu
  uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska účastníkov včelárskeho krúžku a označenia
  včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 11, ktorá jednoznačne preukazuje
spojitosť dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie pre členov
včelárskeho krúžku,
– kópie dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie členov včelárskeho
krúžku.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam školských a ukážkových včelníc v SR,
– zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením organizácie a výšky žiadanej
podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
g) zabezpečovanie účasti člena včelárskeho združenia na vzdelávacom
podujatí v oblasti včelárstva, (§ 5 ods. 1 písm. g) NV č. 10/2023 .Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo
organizačná
jednotka, ktorý vysiela spoločníka alebo člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva.
Výška podpory:
– do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– zaplatenie poplatku za účasť člena na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na
vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na reprezentáciu na vzdelávacom
podujatí v oblasti včelárstva,
– prepravu, ubytovanie alebo stravu pre člena včelárskeho združenia v súvislosti s
jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.
Z časti oprávnených nákladov na prepravu, ubytovanie alebo stravu možno podporu
poskytnúť najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení
poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou člena včelárskeho
združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom
podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho členom,
– informácia z podujatia podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť
dokladov o nákladoch súvisiacich s účasťou člena včelárskeho združenia na
vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou člena
včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam podujatí, na ktoré je žiadaná podporu, s uvedením dátumu konania,
dokladovaných nákladov a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).

h) zabezpečenie publikačnej činnosti v oblasti včelárstva určenej včelárom, (§ 5
ods. 1 písm. h) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná
jednotka zabezpečujúci publikačnú činnosť.
Výška podpory:
– do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, fotografií,
odborných časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo určených
včelárom.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou činnosťou v oblasti
včelárstva určenej včelárom.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– písomná informácia o počte výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa Prílohy č.
13, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s publikačnou
činnosťou v oblasti včelárstva určenej včelárom, za ktorú sa žiada podporu, jeden kus z
každej vydanej publikácie,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch
rôznych dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa
vzťahuje Autorský zákon),
– kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou činnosťou v oblasti včelárstva
určenej včelárom.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam publikácií, na ktoré je žiadaná podporu s uvedením subjektu, ktorý
publikačnú, činnosť v oblasti včelárstva určenej včelárom zabezpečoval,
– názov a počet výtlačkov publikácií,
– zdokladované náklady a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
i) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho
podujatia alebo medzinárodného včelárskeho podujatia, (§ 5 ods. 1 písm. i) NV č.
10/2023 .Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo
organizačná jednotka, ktorí boli organizátorom včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia.
Výška podpory:
– do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
a.) výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže
alebo podujatia, alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,

b.) pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia do
sústavy podľa osobitného predpisu na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania
dodávky elektriny pre takéto zariadenie,
c.) odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia podľa písmena
vykonanú revíznym technikom,
d.) pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže
alebo podujatia,
e.) pripojenie k verejnej sieti v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
f.) prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo
podujatia,
g.) prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie uskutočňuje,
h.) dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci
výstavy, súťaže alebo podujatia na miesto ich uskutočnenia,
i.) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov podľa
písmena h),
j.) poistenie exponátov podľa písmena h) v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy,
súťaže alebo podujatia,
k.) obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
najviac však do výšky 400 eur,
l.) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci
výstavy, súťaže alebo podujatia,
m.) obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v
rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
n.) obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky
podľa písmena m), najviac však do výšky 100 eur,
o.) obstaranie vyhotovenia fotodokumentácie alebo videoprojekcie v rámci výstavy, súťaže
alebo podujatia,
p.) obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo
uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia,
q.) obstaranie pozvánok, diplomov a katalógov na výstavu, súťaž alebo podujatie
alebo
rozposlanie pozvánok,
r.) prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia,
ktorá sa podieľa na ich uskutočňovaní najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad
výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov,
s.) prepravu, ubytovanie alebo stravu pre hostí alebo organizátora v rámci výstavy, súťaže
alebo podujatia najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných
plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s konkrétnym organizovaním včelárskej
výstavy, súťaže alebo podujatia,
– v prípade organizovania súťaže je nutné predložiť popis súťaže a pravidlá súťaže,
vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o
odovzdaní cien s podpismi ocenených,
– pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny
priamo súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky,
– nie je možné poskytnúť podporu na výkup súťažných vzoriek včelárskych produktov
do súťaže od súťažiacich.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje
spojitosť dokladov s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,
– kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže
alebo podujatia.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam organizovaných súťaží, výstav alebo podujatí, na ktoré je žiadaná podporu,
s uvedením dátumu konania, názvu, organizátora, dokladovaných nákladov a výšky
žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).

j) obstaranie výpočtovej techniky alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej
príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej sieti
pre včelárske združenie, používanie verejne dostupnej služby včelárskym
združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie
informačného systému využívaného včelárskym združením, (§ 5 ods. 1 písm. j)
NV č. 10/2023 .Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo
organizačná jednotka.
Výška podpory:
– do 70 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva (počítač,
hardware a software, dataprojektor, tlačiareň, plátno, reproduktor, mikrofón),
– zriadenie pripojenia k verejnej sieti,
– používanie verejne dostupnej služby, alebo
– vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného
včelárskym združením.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na
nákup zariadení rovnakého druhu a zariadenia, na ktoré požaduje podporu, si ponechá
vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej alebo
audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej
sieti a používaním verejne dostupnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo
aktualizovaním informačného systému využívaného včelárskym združením.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– rozpis nákladov podľa Prílohy č. 15, uvádzajúci počet a druh zakúpenej výpočtovej alebo
audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH na jednotlivé zariadenie
zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením
troch cenových ponúk,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej
techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej sieti a používaním
verejne dostupnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním
informačného systému.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
k) Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov
určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. k) NV č.
10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka,
ktorí financujú nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov na použitie v rámci včelárskeho
krúžku podľa § 5 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z. realizovanom vo včelárskom roku.
Výška podpory:
– do 80% z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie pomôcok, zariadení
alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky
200 eur za včelársky rok.
Ide napríklad o náklady na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov:
– ochranný odev určený na včelárenie,
– klobúk,
– rozperák,
– dymák,
– odviečkovacia vidlička,
– zariadenia na chov matiek,
– knižná publikácia alebo didaktická pomôcka so včelárskou tematikou potrebná k výučbe.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení alebo
materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 16, ktorá jednoznačne preukazuje
spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov
určených pre včelárske krúžky,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom pomôcok, zariadení alebo
materiálov určených pre včelárske krúžky,
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem
nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný
preklad),
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny)
prepočet kurzu podľa ECB.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie, dokladovaných
nákladov a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
l) zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory, (§ 5
ods. 1 písm. l) NV č. 10/2023 Z. z.)

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, ktorý zabezpečuje poskytovanie
podpory pre konečných prijímateľov podpory.
Výška podpory:
– do 70% z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
a.) prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania podpory pre konečných
prijímateľov
podpory,
b.) prenájom kancelárskych priestorov,
c.) obstaranie kancelárskych potrieb,
d.) prepravu, ubytovanie alebo stravu pre schváleného žiadateľa na účel zastupovania
slovenského sektoru včelárstva na národnej a medzinárodnej úrovni najviac však do výšky
nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
e.) Z časti oprávnených nákladov na prepravu, ubytovanie alebo stravu možno podporu
poskytnúť najviac do výšky 100 eur pri vnútroštátnych pracovných cestách na osobu a na
zahraničné pracovné cesty najviac do výšky 50 % z oprávnených nákladov.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zabezpečenie
poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje
spojitosť dokladov s nákladmi na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných
prijímateľov podpory,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH u položiek: prenájom
kancelárskych priestorov a obstaranie kancelárskych potrieb, zdôvodnenie
výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových
ponúk od troch rôznych dodávateľov,
– kópia dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením poskytovania podpory pre
konečných prijímateľov podpory.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam nákladových položiek, s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej
podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
§ 6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO
MAJETKU V SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE ČINNOSTI (§ 6 NV
č. 10/2023 Z. z.)
Podpora nebude poskytnutá prijímateľovi podpory, ktorý vykonáva podnikateľskú
činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych
produktov.
Podporu v rámci opatrenia „INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A
NEHMOTNÉHO MAJETKU V SEKTORE VČELÁRSTVA“ “ možno poskytnúť na:

a.) obstaranie technických pomôcok, zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo
skladovanie včelárskych produktov konečnému spotrebiteľovi (ďalej len „obstaranie
zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov“),
b.) obstaranie zariadenia na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych
zariadení pred poškodením alebo odcudzením (ďalej len „obstaranie zariadenia na ochranu
včelstiev pred poškodením alebo odcudzením“),
c.) obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
d.) obstaranie technického vybavenia včelnice strednej školy, vysokej školy alebo vzdelávacej
inštitúcie,
e.) obstaranie technického vybavenia ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice alebo pokusnej
f.) včelnice,
g.) investície do inovatívnych technológií, pri ktorých sa využívajú znalosti, zručnosti a
techniky, ktoré reagujú na nové technologické, hospodárske, sociálne a environmentálne
h.) potreby v sektore včelárstva (ďalej len „investície do inovatívnych technológií v sektore
včelárstva“),
i.) investície do zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky
elektrotechniky (ďalej len „investície do zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky“),
j.) investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri
výrobe (ďalej len „investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže“).
a) Obstaranie zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo
skladovanie včelárskych produktov (§ 6 ods. 1. písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady pri obstaraní zariadenia.
Výška podpory:
– do 50 % z oprávnených nákladov, ak konečným prijímateľom podpory je
registrovaná
prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu,
– do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1.000 eur, ak konečným
prijímateľom podpory nie je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho
podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu.
– 50 % z oprávnených nákladov na zabezpečenie prívesného vozíka najviac do výšky 500
eur, ak má konečný prijímateľ stanovište umiestnené v extraviláne obce.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup:
a) zariadenia na
– odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
– odviečkovanie medových plástov,
– separáciu vosku od medu,
– vytáčanie medu,
– čistenie medu alebo dávkovanie medu,
– spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov s ohrevom,
chladením alebo mrazením spracúvanie medu na priamy predaj,
– spracúvanie medu,
– skladovanie medu alebo manipuláciu s medom v medárni,
– získavanie včelieho vosku, spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu
včelárskych medzistienok,
– získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu,
– získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
– zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
– kontrolu kvality včelárskych produktov,
– vŕtanie rámikov,
– kŕmenie včiel,
b) čerpadla na med,

c) pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
d) plničky medu alebo jej príslušenstva,
e) nádoby na skladovanie alebo prepravu medu v maximálnom počte 5 kusov,
f) prívesného vozíka do celkovej hmotnosti 1500 kg.
Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom zaradení a
potrieb na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
– konečnému prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 10 rokoch nebola poskytnutá
podpora na nákup zaradení a potrieb ako sú zariadenia na odviečkovanie plástov,
vytáčanie, čistenie, dávkovanie, spracovanie medu alebo získavanie, spracovanie vosku a
výroby medzistienok.
– konečnému prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá
podpora na nákup ostatných zariadení a potrieb spadajúcich do podopatrenia podľa
§ 6 ods. 1. písm. a) NV č. 10/2023 Z. z..
– konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych
produktov,
– zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po
dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje
spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním zariadení a potrieb na získavanie,
spracovanie alebo, skladovanie včelárskych produktov,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch
rôznych dodávateľov,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom zariadení a potrieb na získavanie,
spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet
kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“),
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem
nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný
preklad),
– potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o
registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu,
ak je výška podpory vyššia ako 1.000 eur.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
b) Obstaranie zariadenia na ochranu včelstiev pred poškodením alebo
odcudzením (§ 6 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady pri obstaraní zariadenia na
ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením.
Výška podpory:
– do 50 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

a) obstaranie zariadenia na:
– monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred
poškodením alebo odcudzením,
– odpudzovanie voľne žijúcej zveri,
b) vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych
zariadení.
Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na ochranu včelstiev
  pred poškodením alebo odcudzením,
 • prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup
  pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá
  vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,
 • konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť
  dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením,
  – pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
  k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych
  dodávateľov,
  – kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranu včelstiev pred poškodením alebo
  odcudzením.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
  – zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie, dokladovaných
  nákladov
  a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).

c) Obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev (§ 6 ods. 1
písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady na obstaranie
zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.
Výška podpory:
– do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 500 eur.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na obstaranie
a.) úľovej váhy,
b.) pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,
c.) zariadenia umožňujúce diaľkový prístup k získavaným údajom alebo k získavaniu
údajov
pomocou zariadení podľa písmena a) alebo písmena b), okrem mobilných telefónov
a počítačov.
Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadenia
  na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup
pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu, si
ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia
podpory,
– konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje
spojitosť
dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
– kópia dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho
stavu
včelstiev.
Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov
a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
d) Obstaranie technického vybavenia včelnice strednej školy, vysokej školy,
vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie (§ 6 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: zriaďovateľ školskej včelnice, ktorému vznikli náklady pri
vybavení školskej včelnice.
Výška podpory:
– do 50 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
a) obstaranie

 • včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • úľových zostáv podľa počtu včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie
  včelárskych produktov,
 • zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
 • včelárskej ochrannej pomôcky,
 • výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,
  b) zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa § 6
  ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z..
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice,
 • prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na
  nákup
 • pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu,
  si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od
  poskytnutia podpory,
 • konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych
  produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť
 • dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie včelnice,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
 • k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch
  rôznych dodávateľov,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením včelnice,
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet
 • podľa ECB,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem
  nákupu
 • z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  e) Obstaranie technického vybavenia ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice
  alebo pokusnej včelnice (§ 6 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, fyzická alebo právnická osoba, ktorá
  prevádzkuje ukážkovú, ekologickú alebo pokusnú včelnicu.
  Výška podpory:
  – do výšky 50% oprávnených nákladov.
  Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
  a) obstaranie
 • včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • úľových zostáv podľa počtu včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie
  včelárskych produktov,
 • zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
 • včelárskej ochrannej pomôcky,
 • výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,
  b) zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa § 6 ods. 1 písm.
  e) NV č. 10/2023 Z. z..
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice,
 • prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na
  nákup
 • pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu,
  si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od
  poskytnutia podpory,
 • konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych
  produktov.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • potvrdenie o schválení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie ukážkovej, ekologickej
  alebo pokusnej včelnice,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
  k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkovej, ekologickej alebo
  pokusnej včelnice,
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny)
  prepočet podľa ECB,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem
  nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  f) Investície do inovatívnych technológií v sektore včelárstva (§ 6 ods. 1 písm. f)
  NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo
  organizačná jednotka ktorí počas včelárskeho roku investovali do inovatívnych
  technológií pri ktorých sa využívajú znalosti, zručnosti a techniky, ktoré reagujú na
  nové technologické, hospodárske, sociálne a environmentálne potreby v sektore včelárstva.
  Výška podpory:
  – do 50 % z oprávnených nákladov najviac však do výšky 1.000 eur.
  Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie:
 • automatizačnej techniky,
 • zariadení na zvýšenie hygienických podmienok pri súčasnom znížení energetickej
  náročnosti,
 • senzorov na zbieranie dát z úľov.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciou do inovatívnych
  technológií
 • v sektore včelárstva,
 • prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na
  nákup
  zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo
  svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,
 • konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych
  produktov.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť
 • dokladov do inovatívnych technológií v sektore včelárstva,
 • kópia dokladov o nákladoch do inovatívnych technológií v sektore včelárstva.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky
 • žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  g) Investície do zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky (§ 6 ods. 1 písm.
  g) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo
  organizačná jednotka, ktorí počas včelárskeho roku investovali do digitalizácie
  prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky.
  Výška podpory:
  – do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1.000 eur.
  Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie:
  – softvéru alebo aplikácie na digitalizáciu prevádzky,
  – softvéru alebo aplikácie na vyhodnocovanie dát získaných z úľov,
  – internetového pripojenia na prenos dát z úľov.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciami zvyšovania úrovne
  digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky,
 • prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na
  nákup
  investícií rovnakého druhu a investície, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom
  výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,
 • konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych
  produktov.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 23, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť dokladov do investícií zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa
  využívajú prvky elektrotechniky,
 • kópia dokladov do investícií zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých
  sa využívajú prvky elektrotechniky.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  h) Investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže (§ 6 ods. 1
  písm. h) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo
  organizačná jednotka, ktorí počas včelárskeho roku investovali do opatrení na minimalizáciu
  environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe.

Výška podpory:

 • do 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných
  zdrojov na včelnici, najviac však do výšky 1.000 eur,
 • do 50 % z oprávnených nákladov na materiály na zriadenie zachytávania dažďovej
  vody, najviac však do výšky 150 eur.
  Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie:
 • zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na včelnici (napr. slnečné kolektory
  a pod.),
 • materiály na zriadenie zachytávania dažďovej vody (napr. fólia na záhradné
  jazierko, nádoba na zachytávanie vody).
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciou do opatrení na
  minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe,
 • prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na
  nákup
 • investícií rovnakého druhu a investície, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom
  výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,
 • konečnému prijímateľovi podpory sa neposkytne podpora ak vykonáva podnikateľskú
  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych
  produktov.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 24, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť dokladov do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej
  udržateľnosti pri výrobe,
 • kópia dokladov o nákladoch do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a
  jej trvalej udržateľnosti pri výrobe.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  §7 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV (§ 7 NV Č.
  10/2023 Z. Z.)
  Podporu v rámci opatrenia „BOJA PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM
  VČELSTIEV“ možno poskytnúť
  a.) na úhradu nákladov na: obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý
  možno uvádzať na trh v Slovenskej republike,
  b.) aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie
  alebo liečby choroby včiel ,
  c.) obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na
  včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie (ďalej len „obstaranie
  zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku“),
  d.) prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného
  stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva, vykonávaná
  konečným prijímateľom podpory, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri

včelstiev registrované (ďalej len „prehliadky presunutých včelstiev na stanovištiach, ktoré sa
nestali novovzniknutými stanovišťami“),
e.) prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena d),
vykonávaná konečným prijímateľom podpory, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa
údajov v registri včelstiev registrované (ďalej len „prehliadky včelstiev na trvalých
stanovištiach“),
f.) obstaranie izolátora včelej matky pre včelstvo.

a) Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno
uvádzať na trh v Slovenskej republike (§ 7 ods. 1. písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli
náklady na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.
Výška pomoci:
– do 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky súčinu 1eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol
veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov
v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka počet včelstiev registrovaných na konečného
prijímateľa pomoci.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup veterinárneho lieku alebo
veterinárneho prípravku,
– veterinárny liek alebo veterinárny prípravok musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené
Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“),
– dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych
prípravkov vydaným ÚŠKVBL.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok
nakúpený, a určenie druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku podľa Prílohy č. 25,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.
– potvrdenie ÚŠKVBL, že kúpený veterinárny liek možno uvádzať na trh v SR; potvrdenie sa
nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené.
b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z
dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných (§ 7 ods. 1 písm. b) NV
č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba, ktorá absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie
veterinárneho lieku alebo prípravku alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné
veterinárne činnosti.
Výška pomoci:
– súčin 0,80 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.
Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát,
bez ohľadu na to, koľkokrát bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný v priebehu včelárskej
sezóny.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– veterinárny liek alebo prípravok musí byť aplikovaný v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu
aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo
veterinárny prípravok aplikovaný,
– pomoc sa poskytuje maximálne na počet včelstiev, evidovaných v registri včelstiev ku dňu aplikácie
veterinárneho lieku alebo prípravku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný podľa
Prílohy č. 26 s podpismi včelárov u ktorých bolo aplikovanie veterinárneho lieku alebo prípravku
vykonané,
– kópia dokladu o absolvovaní vzdelávania o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom
vzdelávacom programe, alebo dokladu, že fyz. osoba bola v čase aplikácie veterinárneho lieku
alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností (veterinárny lekár),
– čestné prehlásenie konečného prijímateľa pomoci, že absolvoval vzdelávanie o spôsobe aplikácie
veterinárneho lieku alebo prípravku v akreditovanom vzdelávacom programe.
Prílohy predkladané organizáciou:
– zoznam osôb, ktoré vykonávali aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku v organizácii podľa
Prílohy č. 27 s uvedením počtu včelstiev na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.
c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho
prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie (§ 7
ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli
náklady na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia
zabezpečujúceho jeho fungovanie.
Výška pomoci:
– do 50 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku
alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu
veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
– konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na nákup
zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho
jeho fungovanie.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte a druhu zariadení na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane
zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28, ktorá
jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia
na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho
fungovanie,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku
vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si
zariadenie na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho
jeho fungovanie, na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu
najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.
d) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté
z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom
včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti“) (§ 7 ods. 1
písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému
veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev (ďalej len „AÚVL“), ktorá vykonala prehliadku
včelstiev na kočovnom stanovišti.

Výška pomoci:
– do 0,40 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti.
Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát,
bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje
pomoc,
– pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,
– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu
vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,
– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,
– prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré
majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad
rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému
AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,
– pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky
v  registri včelstiev.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 29 s podpisom AÚVL, ktorý
prehliadku vykonal,
– kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,
– kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.
Prílohy predkladané organizáciou:
– zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 30, s uvedením počtu
prehliadnutých včelstiev.
e) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré sa nestalo novovzniknutým
stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti“) (§ 7
ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ pomoci: AÚVL, ktorý vykonal prehliadku včelstiev na trvalom
stanovišti.
Výška pomoci:
– do 1 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti.
Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát na trvalom
stanovišti, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje
pomoc,
– pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,
– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu
vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,
– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL,
– prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré
majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad

rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému
AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,
– pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky
v registri včelstiev.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 31 s podpisom AÚVL, ktorý
prehliadku vykonal,
– kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,
– kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.
Prílohy predkladané organizáciou:
– zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 32, s uvedením počtu
prehliadnutých včelstiev.
f) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo (§ 7 ods. 1 písm. f)
NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli
náklady pri kúpe izolátora matky včely medonosnej.
Výška pomoci:
– do 50 % z oprávnených nákladov.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup izolátora matky včely
medonosnej,
– konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup izolátora matky včely
medonosnej v predchádzajúcich 5 rokoch.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia obsahujúca určenie kúpeného izolátora matky včely medonosnej,
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť
dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup izolátora matky včely medonosnej,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si
zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5
rokov od poskytnutia pomoci,
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu
z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa
ECB..
§8 VYTVÁRANIE EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH PODMIENOK
VČELSTIEV (§ 8 NV Č. 10/2023 Z. Z.)
Podporu na vykonanie opatrenia „VYTVÁRANIA EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH
PODMIENOK VČELSTIEV“ možno poskytnúť na:
a. obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,
b. realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.
a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev (§ 8 ods. 1 písm. a) NV č.
10/2023 Z. z.)

Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka,
schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na obstaranie zariadenia na sezónny presun
včelstiev.
Výška podpory:
– do 40 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na sezónny presun
včelstiev, najviac však do výšky 1.000 Eur,
Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie
  zariadenia na sezónny presun včelstiev,
 • prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na
  nákup zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá
  vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia obsahujúca určenie kúpeného zariadenia na sezónny presun včelstva,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 34, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun
  včelstiev,
 • kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného
  RVPS
 • SR,
 • kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem
  nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný
  preklad),
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet
  podľa ECB.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej
  podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  b) Realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok
  včelstiev (§ 8 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: riešiteľ projektu: včelár, včelárske združenie alebo
  organizačná jednotka, schválený žiadateľ zabezpečujúci efektívne pastevné podmienky
  včelstiev.
  Výška podpory:
  – do 100 % z oprávnených nákladov na realizácia projektu zabezpečenia efektívnych
  pastevných podmienok včelstiev najviac však do výšky 2.000 eur.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 15. februára 2023 na schválenie, so
  žiadosťou schválenie podpory podľa § 3 ods. 1 NV č. 10/2023 Z. z.,
 • projekt „zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev“ nemá
  striktne ustanovené náležitosti podľa NV č. 10/2023 Z. z., ktoré by museli byť povinne
  dodržané. Pri posudzovaní projektu bude zo strany platobnej agentúry rozhodujúce

predovšetkým, či je dosiahnuteľný cieľ projektu a či by bola realizácia projektu vôbec
vykonateľná,
Projekt musí byť dostatočne opísaný na to, aby bolo zrejmé:

 1. kto je oprávneným žiadateľom a konečným prijímateľom,
 2. aká činnosť sa bude realizáciou projektu vykonávať,
 3. v akom časovom rozmedzí bude prebiehať realizácia projektu (realizácia projektu sa
  vzťahuje na obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023),
  V projekte je potrebné uviesť rozpis požadovaných nákladov. Medzi oprávnené
  náklady pri realizácii projektu patrí výsadba nektárodajných porastov.
  Z projektu by malo byť ďalej zrejmé, či bude realizovaný len v prospech jedného včelára
  alebo v prospech viacerých včelárov, resp. či budú novú včeliu pastvinu môcť v praxi
  využívať viacerí včelári. Okrem toho by mal projekt obsahovať odôvodnenie, z ktorého bude
  zrejmé, že realizácia takéhoto projektu plánovaným spôsobom bude mať v praxi zmysel
  a že sa ním dosiahne požadovaný cieľ. Projekt by mal obsahovať aj určitý popis
  východiskového stavu s adekvátnymi podkladmi (fotodokumentácia, mapové podklady a
  pod.). Za oprávnenú výsadbu možno považovať výsadbu povolených nektarodajných
  stromov a kríkov. Platobná agentúra v tomto opatrení neposkytne podporu na výsadbu
  ovocných stromov, kríkov alebo osiva jednoročných rastlín. Platobná agentúra si od
  schváleného žiadateľa môže vyžiadať oprávnenie konečného prijímateľa podpory legálne
  užívať a brať úžitok z veci napr. nájomné zmluvy, listy vlastníctva a pod.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 35,
 • kópia dokladov o vynaložených nákladoch,
 • záverečná správa o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných
  podmienok
  včelstiev.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením názvu projektu, prideleného
  čísla projektu v podpornom roku a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej
  podobe).
  § 9 Obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev (§
  9 NV č. 10/2023 Z. z.)
  Podporu na vykonanie opatrenia na „OBNOVU VČELSTIEV V ÚNII,
  ŠĽACHTENIE A PLEMENITBU VČELSTIEV“ možno poskytnúť na obstaranie:
  a.) plemennej neoplodnenej matky kranskej včely (Apis mellifera carnica L.) šľachtenej na
  hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke (ďalej
  len „obstaranie plemennej neoplodnenej matky kranskej včely alebo jej larvy“),
  b.) prirodzene oplodnenej plemennej matky kranskej včely alebo umelo oplodnenej plemennej
  matky kranskej včely (ďalej len „obstaranie prirodzene alebo umelo oplodnenej matky
  kranskej včely“),
  c.) matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania
  zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty
  včiel, (ďalej len „obstaranie matky kranskej včely na určenie plemennej hodnoty použitím
  výkonnostných testov“)

d.) plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len ,,členský
štát“) alebo zo štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len ,,tretí štát“),
e.) včelstva s matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka,
f.) úľovej zostavy pre včelárskeho začiatočníka.
a) Obstaranie plemennej neoplodnenej matky kranskej včely alebo jej larvy (§ 9
ods. 1 písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil plemenné neoplodnené včelie matky
kranskej včely alebo jej larvy.
Výška podpory:
– do 5 EUR z oprávnených nákladov na jednu plemennú neoplodnenú matku kranskej
včely
– do 3 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely.
Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky alebo jej larvy použije
  len vo vlastnom chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek alebo jej
  larvy, na ktoré je žiadaná podpora.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú
  spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek alebo jej lariev,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek alebo jej lariev,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek
  alebo
 • jej lariev, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo
  tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu
  včelích matiek alebo ich lariev),
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek alebo jej lariev (napr. evidenčné lístky
  včelích matiek).
  Prílohy predkladané žiadateľom:
 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek alebo jej lariev,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie počtu zakúpených
  včelích matiek alebo jej lariev, dokladovaných nákladoch a výšky žiadanej podpory (v
  elektronickej aj listinnej podobe).
  b) Obstaranie prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely (§ 9 ods.
  1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil prirodzene alebo umelo oplodnené
  plemenné včelie matky kranskej včely.
  Výška podpory:
  – do 20 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu
  matku,
  – do 25 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo
  vlastnom
 • chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou prirodzene alebo umelo
  oplodnených včelích matiek, na ktoré je žiadaná podpora.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú
  spojitosť dokladov o nákladoch na nákup prirodzene alebo umelo oplodnených včelích
  matiek,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek,
  bola
 • na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom
  (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely
  bola obstaraná ako prirodzene alebo umelo oplodnená (napr. evidenčné lístky včelích
  matiek),
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením organizácie, počtu zakúpených
  včelích matiek s rozdelením na prirodzene alebo umelo oplodnené, dokladovaných
  nákladov a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  c) Obstaranie matky kranskej včely na určenie plemennej
  hodnoty použitím výkonnostných testov (§ 9 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka
  ktorý zakúpil matku kranskej včely na určenie plemennej hodnoty matky.
  Výška podpory:
  – do 150 eur z oprávnených nákladov.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
  – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú
  spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelej matky,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie výsledkov testov plemennej hodnoty matky kranskej včely,
 • kópie dokladov o pôvode testovaných včelích matiek,
 • doklad o úhrade za vykonaný test plemennej hodnoty matky kranskej včely.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie, počtu zakúpených
  testov včelích matiek, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej podpory (v
  elektronickej aj listinnej podobe).

d) Obstaranie plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej
únie alebo z tretieho štátu (§ 9 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.)
Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil plemenné matky kranskej včely z
iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

Výška podpory:
– do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú včeliu matku z iného
členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.
Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo
  vlastnom chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je
  žiadaná podporu.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú
  spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup plemennej matky kranskej včely z
  iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích
  matiek, bola na vydanie oprávnená iným členským štátom alebo tretím štátom,
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením základnej organizácie, počtu
  zakúpených včelích matiek, dokladovaných nákladoch a žiadanej podpory (v
  elektronickej aj listinnej podobe).
  e) Obstaranie včelstva s matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka (§ 9
  ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka
  úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 10/2023
  Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.
  Výška podpory:
  – do 40 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou
  matkou
  kranskej včely. Podpora je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových
  včelstiev s plemennými matkami kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov,

ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1
písm. d) nariadenia č. 10/2023 Z. z..
Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

 • informácia o počte zakúpených včelstiev s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 37
  a Prílohy č. 38, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi
  na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek,
  bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím
  štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích
  matiek),
 • kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené plemennými
  matkami kranskej včely,
 • kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR,
 • kópia dokladu o absolvovaní školenia pre včelárskeho začiatočníka, alebo štúdia
  samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole
  (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
 • čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola
  poskytnutá podporu na nákup včelstva a nebol registrovaný v registri včelstiev,
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených plemennými matkami
  kranskej včely.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky
  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  f) Obstaranie úľovej zostavy pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm.
  f) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka
  úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 10/2023
  Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj úľové zostavy.
  Výška podpory:
  – do 50 EUR z oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy. Podpora je
  poskytovaná
  na maximálne 5 úľových zostáv.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových
  úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne
  ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 10/2023 Z. z..
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 39,
  ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup nových úľových
  zostáv,
 • kópia dokladu o absolvovaní školenia pre včelárskych začiatočníkov, alebo štúdia
  samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole
  (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
 • čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola
  poskytnutá podporu na nákup úľovej zostavy a nebol registrovaný v registri včelstiev,
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky
  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  §10 Podpora analýz včelárskych produktov, úbytku včiel alebo
  poklesov produktivity a látok, ktoré môžu byť pre včely toxické (§ 10 NV č.
  10/2023 Z. z.)
  Podpora v rámci „ANALÝZ VČELÁRSKYCH PRODUKTOV, ÚBYTKU VČIEL
  ALEBO POKLESOV PRODUKTIVITY A LÁTOK, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE
  VČELY TOXICKÉ“ sa poskytuje na:
  a) zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely:
 1. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 2. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,
 3. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v laboratóriu
  akreditovanom na posudzovanie zhody špecifických požiadaviek analyzovaných
  včelárskych produktov s technickou špecifikáciou
 4. prijatou medzinárodným normalizačným orgánom ) (ďalej len „medzinárodné
  laboratórium“),
 5. identifikácie kontaminovaného včelárskeho produktu alebo identifikácie falšovaného
  včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v medzinárodnom
  laboratóriu,
 6. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej
  v akreditovanom laboratóriu,
  b) zabezpečenie analýzy včiel na účely:
 7. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelstve vykonanej v
  akreditovanom laboratóriu,
 8. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel
  vykonanej v akreditovanom laboratóriu.
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na analýzy
  podľa 1, 4 alebo 5 bodu písm. a) alebo na účely podľa písm. b) § 10 NV č. 10/2023 Z. z.
  Včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na
  zabezpečenie analýzy včelárskych produktov podľa písm. a) a b) § 10 NV č. 10/2023 Z. z..
  Výška podpory:
  – do 50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a)
  prvého bodu,
  – do 100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a)
  druhého bodu,
  – do 90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa odseku 1
  písm. a) tretieho bodu až piateho,
  – do 90 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa písm. b).

Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy včelárskych
  produktov a/alebo analýzy včiel.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 40, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor včelárskych produktov alebo
  analýzy včiel,
 • kópia dokladov o nákladoch na rozbor včelárskych produktov alebo analýzy včiel, v
  rámci analýzy včelárskych produktov alebo analýzy včiel kópiu písomne
  vyhotovených výsledkov vykonanej analýzy (protokol o rozboroch),
 • v rámci analýzy včelárskych produktov alebo analýzy včiel kópiu dokladu o
  akreditácii
 • laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
 • v rámci analýzy včelárskych produktov alebo analýzy včiel v medzinárodnom laboratóriu
  kópiu dokladu o akreditácii medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza
  vykonaná,
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením počtu a druhu rozborov,
  dokladovaných nákladov a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  §11 Spolupráca pri realizácii projektov aplikovaného výskumu v
  oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (§ 11 NV č. 10/2023 Z. z.)
  Podpora v rámci opatrenia „SPOLUPRÁCE PRI REALIZÁCII PROJEKTOV
  APLIKOVANÉHO VÝSKUMU V OBLASTI CHOVU VČIEL A VČELÁRSKYCH
  PRODUKTOV“, sa považuje realizácia projektu aplikovaného výskumu, ktorý sa
  realizuje v oblasti:
  a.) šľachtenia kranskej včely na území Slovenskej republiky alebo ochrany jej genetických
  zdrojov,
  b.) monitorovania zdravotného stavu včiel alebo výskumu ich zdravia,
  c.) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín
  d.) alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel,
  e.) výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel,
  f.) alternatívnych postupov ochrany včiel proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor L.), iným
  škodcom alebo iným patogénom,
  g.) apiterapie,
  h.) zisťovania úhynu včelstiev vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo akreditovanom
  laboratóriu,
  i.) kontrola kvality alebo účinnosť včelárskych produktov.
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ.
  Výška podpory:
  – do 80 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu aplikovaného výskumu,
  – samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 15. februára 2023 na schválenie so
  žiadosťou
  o schválenie podpory podľa § 3 ods. 1 NV č. 10/2023 Z. z.,

Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi realizáciu projektu.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť dokladov o nákladoch na projekt,
 • záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama
  spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom,
 • podpísanú zmluvu s riešiteľskou organizáciou, ktorá upravuje podmienky spolupráce,
  financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu,
 • kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  §12 Propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva (§ 12 NV č.
  10/2023 Z. z.)
  Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie „PROPAGÁCIA, KOMUNIKÁCIA
  A MARKETING“ sa považuje:
  a. zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,
  b. zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednu materskú školu a jednu základnú
  školu v rámci jedného školského roka,
  c. vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov,
  d. tvorba inštruktážnych, náučných, dokumentárnych a lebo propagačných filmov na tému
  včely alebo včelárstvo,
  e. tvorba alebo prevádzkovanie webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely
  alebo včelárstvo,
  f. propagácia správnej farmárskej praxe priateľskej ku včelám.
  a) Zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so
  včelárstvom (§ 12 ods. 1 písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná
  jednotka zabezpečujúca publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so
  včelárstvom.
  Výška podpory:
  – do 80 % z oprávnených nákladov.
  Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
 • multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,
 • reklamu včelárskych produktov,
 • obstaranie tabule na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú
  včelárske produkty,
 • obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v Slovenskej republike,
 • obstaranie včelárskych produktov vrátane produktov s označením alebo dizajnom, ktorý
  im dodáva propagačný charakter,
 • obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov
  súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so
  vzdelávaním týkajúcim sa včiel alebo včelárstva,
 • digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej
  literatúry o včelách alebo včelárstve,
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou alebo
  propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • písomná informácia podľa Prílohy č. 42, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť
  dokladov o nákladoch s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou, za
  ktorú sa žiada podpora,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
  k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch
  rôznych dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa
  vzťahuje Autorský zákon),
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou
  činnosťou súvisiacou so včelárstvom.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam publikácií, na ktoré je žiadaná podpora s uvedením subjektu, ktorý
  publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom zabezpečoval,
 • názov a počet výtlačkov publikácií,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  b) Zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednu materskú školu
  a jednu základnú školu v rámci jedného školského roka (§ 12 ods. 1 písm. b) NV
  č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná
  jednotka zabezpečujúci medové raňajky.
  Výška podpory:
  – do 50 eur z oprávnených nákladov.
  Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
 • obstaranie včelárskych produktov použitých na ochutnávku,
 • obstaranie pekárskych a mliečnych výrobkov použitých na ochutnávku.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním produktov použitých
  na zabezpečenie medových raňajok,
 • podpora sa poskytne na zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednej
  materskej
  alebo základnej škole v jednom školskom roku.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • písomná informácia podľa Prílohy č. 43 o škole, na ktorej boli zabezpečené medové
  raňajky,
  kópia dokladov o nákladoch spojených s obstaraním produktov použitých na zabezpečenie
 • medových raňajok.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam škôl na ktorých boli zabezpečované medové raňajky,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  c) Vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a ich
  včelárskych produktov (§ 12 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná
  jednotka zabezpečujúci vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a
  ich včelárskych produktov.
  Výška podpory:
  – do 70 % z oprávnených nákladov
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním výstupu údajov z databázy
  lokálne produkovaných medoch.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • písomná informácia podľa Prílohy č. 44 o vytvorení a prevádzkovaní databázy
  regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vytvorením a prevádzkovaním databázy
  regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky
  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  d) Tvorba inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných
  filmov na tému včely alebo včelárstvo (§ 12 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná
  jednotka zabezpečujúci tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo
  propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo (ďalej len „audiovizuálne dielo“).
  Výška podpory:
  – do 80 % z oprávnených nákladov
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s tvorbou audiovizuálnych diel.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • písomná informácia podľa Prílohy č. 45 o tvorbe audiovizuálnych diel,
 • zoznam audiovizuálnych diel, na ktoré je žiadaná podpora s uvedením subjektu,
  ktorý činnosť zabezpečoval,
 • názov a počet audiovizuálnych diel,
 • jeden kus z každého audiovizuálneho diela,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s obstaraním audiovizuálnych diel.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky
  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  e) Tvorba alebo prevádzkovanie webovej stránky alebo aplikácie zameranej na
  tému včely alebo včelárstvo (§ 12 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná
  jednotka zabezpečujúci webovú stránku alebo aplikáciu zameranú na tému včely alebo
  včelárstvo.
  Výška podpory:
  – do 50 % z oprávnených nákladov
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s tvorbou alebo prevádzkovaním
  webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo.
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • písomná informácia podľa Prílohy č. 46 o webovej stránke alebo aplikácii
  zameranej
  na tému včely alebo včelárstvo,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s tvorbou alebo prevádzkovaním webovej stránky
  alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).
  f) Propagácia správnej farmárskej praxe priateľskej ku včelám (§ 12 ods. 1 písm.
  f) NV č. 10/2023 Z. z.)
  Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná
  jednotka zabezpečujúci propagáciu správnej farmárskej praxe.
  Výška podpory:
  – do 70 % z oprávnených nákladov.
  Podmienky pre poskytnutie podpory:
 • propagácia a marketing zootechnických, šľachtiteľských a veterinárnych zásad
  hospodárenia so včelami (napr. letáky, brožúry).
  Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 47, ktorá jednoznačne preukazuje
  spojitosť dokladov o nákladoch na propagáciu správnej farmárskej praxe,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s propagáciou správnej farmárskej praxe.
  Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením dokladovaných nákladov a
  výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Chovateľ včiel (včelár) je povinný podľa vyhlášky MPRV SR  285/2017 Z. z. nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien. V prípade viacerých stanovíšť, je potrebné vypísať tlačivo hlásenie zmien na každé stanovište zvlášť! Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa a podpisuje len chovateľ včiel a nie je potrený podpis AÚVL. Ak nedošlo k zmene stavu včelstiev na stanovišti nie je povinnosť zasielať tlačivo hlásenie zmien. Vyplnené tlačivo zasielajte poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

 • Nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien.
 • Vyplnené tlačivo zaslať poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

Nakoľko hlásenia obsahujú osobné údaje, každému včelárovi – členovi Asociácie včelárov Žilina bude príslušné tlačivo doručené elektronickou poštou v zmysle platnej legislatívy.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

Kurz AÚVL

Priatelia včelári,

OZ SV v Ústave včelárstva Liptovský Hrádok dňa 7.3.2023 od 08.30 hod poriada kurz AÚVL pre pokročilých, to znamená, že posledné školenie nesmie byť staršie ako 6 rokov. Absolvent školenia by mal získať nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia, dezinfekcie a legislatívy. Záujemci sa môžu prihlásiť u predsedu Asociácie včelárov Žilina do 20.2.2023. Náklady spojené so školením si hradí každý záujemca sám.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Príručka PPA

 Priatelia včelári, oznamujem Vám, že na stránke PPA SR je už zverejnená príručka pre žiadateľa  na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023. Odporúčam všetkým včelárom oboznámiť sa s ňou v plnom rozsahu.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

Poľnohospodárska platobná agentúra doposiaľ nevydala vykonávací predpis k možnej refundácii prípravkov na ošetrovanie včelstiev na rok 2023. Po vydaní tohto predpisu o postupe zabezpečovania týchto prípravkov budete včas informovaní.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga

NV č. 10/2023 Z.z.

Priatelia včelári, dávam do pozornosti, že 1.1.2023 vstúpilo do platnosti NV č. 10/2023 Z.z. z 29.12.2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina odporúča všetkým včelárom aby sa s týmto nariadením vo vlastnom záujme oboznámili.

Po vydaní vykonávacieho predpisu zo strany PPA bude možné zapojiť sa do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Rokovanie 21.1.2022

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

Dňa 22 januára 2022 na úrovni MPRV SR som sa zúčastnil druhého kola rokovania k riešeniu včelárskej problematiky na Slovensku. Boli prerokované výhrady ku komoditnej rade a súlad poskytovania pomoci do sektoru včelárstva s platnou legislatívou, ktoré som nadniesol na decembrovom rokovaní ako aj spolupráca na príprave novej legislatívy.
Je predpoklad, že do podporný rok 2021/2022 ukončíme podľa platného nariadenia č. 337/2019 Z.z. Od augusta do decembra 2022 by mala platiť novela tohto nariadenia, ktorá vypustí stanovené kvóty počtu včelárov a počtu včelstiev pre zapojenie sa do podpornej politiky podľa tohto nariadenia a pre podporu na opeľovaciu činnosť. Navýši príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev a tiež zohľadní niektorú zo vzdelávacích aktivít. Naša požiadavka sa týkala vypustenia kvót a navýšenie podpory samotným včelárom, čo sa má premietnúť v navýšení príspevku na tieto prípravky.
Po mojej ostrej kritike absencie podpory samotného chovu včiel ako hospodárskeho zvieraťa sa našla cesta na zlepšenie tohoto stavu navýšením podpory na opeľovaciu činnosť. Na rokovaní nedošlo k jasnému záveru o aké sumy sa bude konkrétne jednať, nakoľko jeden prítomných funkcionárov sa vyjadril, že súčasná podpora je plne s platnou legislatívou (vieme že opak je pravdou) a druhý to zaklincoval tým, že sa vyjadril, že včelári majú najvyššiu podporu v histórii, že im nie je potrebné vyplácať žiadne peniaze, pretože aj tak ich včelári prepijú.
Ešte s dvoma pánmi sme sa postavili za radových chovateľov včiel. Odniesli sme množstvo urážok, osočovania … veď každý si dokáže predstaviť správanie človeka, ktorý verejne musí počúvať nechcenú pravdu!
V nadchádzajúcom období, v súlade so strategickým plánom SPP, musí byť vypracovaná nová legislatíva, ktorá musí nadobudnúť platnosť a účinnosť od 1.1.2023. Máme snahu byť pri tom a pre včelárov v rámci možností presadiť čo najviac.
Od 28. januára 2022 vstúpia do platnosti nové ustanovenia Zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Táto novela sa týka aj veterinárnych prípravkov na ošetrovanie včelstiev. Ako budeme postupovať zatiaľ nie je jasné, postup nám nevedeli vysvetliť zástupcovia MPRV SR ani zástupkyňa ŠVPS. Po získaní potrebných informácii Vás budem ihneď informovať aby sme prípravky na jarné preliečenie zabezpečili včas.

Predseda AVZ
JUDr. Gustáv Noga

Návrh na legislatívne zmeny

Priatelia včelári, v rámci rokovaní o legislatívnom systéme v sektore včelárstva, ktoré po mojom prípise na Úrad vlády SR začalo 21.12.2021 som predložil tento návrh.
Prosím, pokiaľ máte záujem pošlite na moju mailovú adresu gustavnoga@gmail.com Vaše ďalšie pripomienky a návrhy.

8. január 2022

Vážení priatelia,

Potešilo ma, že sa rozširujú rady včelárov, ktorí pochopili že legislatívny systém v sektore včelárstva neodráža objektívne potreby chovu včiel na Slovensku a je nevyhnutné tento systém novelizovať.

Žiaľ ešte stále je pár funkcionárov, ktorým tento systém vyhovuje. Zrejme aj za týmto účelom sa šíria informácie, že Noga sa potrebuje dostať k peniazom. Tieto „kačice“ musím uviesť na správnu mieru. Už nielen mojím záujmom je fakt, že bojujem za to, aby sa prostriedky z dotačnej politiky v sektore včelárstva konečne dostali tam, kde patria a to sú chovatelia včiel, zdôrazňujem chovatelia včiel. Za túto aktivitu som už v minulosti bol „linčovaný“ a čoraz viac sa na mňa včelári obracajú s požiadavkami o pomoc pri uplatňovaní ich objektívnych potrieb a záujmov.

Prisľúbené rokovanie, ktoré by sa malo uskutočniť v krátkej dobe bude pre Slovenské včelárstvo prelomové a preto je nevyhnutné vyhodnotiť súčasný stav a pravidlá nastaviť tak, aby boli v súlade so zákonom a objektívnymi potrebami našich včelárov.

Na rokovaní 21.12.2021 som sa snažil objektívne zhodnotiť súčasné praktiky, ktoré spotrebovali milióny eur a naším včelárom takmer nič nepriniesli. Možno sa to niektorým nepáčilo a nebol mi poskytnutý potrebný časový priestor a preto využijem aj túto možnosť a navrhované zmeny odprezentujem aj touto cestou. Podotýkam, tieto zmeny som spracoval na podklade požiadaviek nielen radových včelárov ale aj funkcionárov, aj funkcionárov najväčšej prezentovanej včelárskej organizácie SZV.

1/ Navrhujem aby všetci včelári boli oboznámení s protokolom a výsledku kontroly MPRV SR, ktorú som inicioval v júni 2021.

Dôvod: Tento protokol by mal patriť medzi východiskové materiály pri vyhodnotení doterajšieho stavu v sektore včelárstva

2/ S okamžitou platnosťou ukončiť všetky činnosti spojené s programom eradikácie moru včelieho plodu

Dôvod: Program eradikácie moru včelieho plodu nemá oporu v legislatíve Slovenskej republiky a naviac od samotného spustenia je nevykonateľný. Čiastkové činnosti nemajú výrazné výsledky pri potláčaní moru včelieho plodu, naopak niektoré činnosti pôsobia skôr negatívne. Mám podozrenie, že tento program je aplikovaný iba ako akýsi ideologicko – ekonomický nástroj na zastrašovanie včelárov a cesta na čerpanie verejných zdrojov pre určitú skupinu s cieľom upevniť pozície individuálnych záujmov.

Riešenie: Zdravotný stav včelstiev riešiť v intenciách platného veterinárneho zákona.

3/ S okamžitou platnosťou ukončiť financovanie programu varroatolerancie.

Dôvod: Tento program zrejme v praxi celoplošne nikdy ani vykonaný nebol a v súčasnosti je snaha financovanie tohto programu prekryť akýmsi sčítaním včelstiev.

Riešenie: Pri evidencii včiel postupovať tak, ako to ukladá veterinárny zákon pri evidovaní hospodárskych zvierat, kde je zaradená i včela medonosná.

4/ Zreálniť stavy včelstiev vedených v CEHZ Žilina

Dôvod: Objektívne podozrenia, že počty včelárov a včelstiev vedených v CEHZ nekorešpondujú so skutočnými stavmi včelárov a včelstiev

Riešenie: Pri evidencii včiel postupovať tak, ako to ukladá veterinárny zákon pri evidovaní hospodárskych zvierat, kde je zaradená i včela medonosná elektronickým spôsobom a to vyplnením jednoduchého elektronického formulára chovateľom včiel

5/ Prísnejšej kontrole podrobiť predaj včelích matiek, včelích odložencov a včelích rodín.

Dôvod: Nie je vylúčené, že pri súčasných podmienkach obchodovania s touto komoditou môže dochádzať k šíreniu včelích nákaz

Riešenie: Postupovať podľa veterinárneho zákona ako u ostatných hospodárskych zvierat pri každom premiestnení včelej matky so sprievodnými včelami, odložencov či včelích rodín

6/ Urýchlene novelizovať NV č. 337/2017 Z.z.

Dôvod: Táto aproximačná norma neodzrkadľuje objektívne potreby Slovenských včelárov a je dôvodné podozrenie, že vytvára priestor na neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Rada Európy síce uvádza 8 opatrení, ale toto je iba odporúčací materiál pre tvorbu aproximačnej normy na národnej úrovni. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že na Slovensku z odporúčaných 8 opatrení je využívaných iba 6. Rada Európy priamo otvára dvere na aplikáciu takých opatrení, ktoré sú pre včelárov potrebné v danej krajine, či v danom regióne konkrétnej krajiny. Ďalším faktom je skutočnosť, že na národnej úrovni je možnosť tieto opatrenia rozpracovať na konkrétne podmienky. Na Slovensku využívaných 6 opatrení, ktoré sú rozpracované do ďalších asi 48 pod opatrení. Z toho vyplýva že odporúčanie Rady Európy na národnej či regionálnej úrovni je možné využiť na všetky objektívne potreby chovu včiel. Teda nie je pravdivé tvrdenie, že potreby včelárov určuje európsky predpis a dotácie musí čerpať na to, čo niekto nariadi, pritom nemôže čerpať na to, čo pri chove včiel objektívne potrebuje.
Znenie tejto aproximačnej normy upraviť tak, aby do dotačnej politiky sa mohol zapojiť každý, kto má nárok, administratívny postup maximálne zjednodušiť a styk s PPA vykonávať výlučne elektronicky.

Riešenie:

A/ § 2 nariadenia upraviť tak, aby bol v súlade s Ústavou SR, zákonom o združovaní občanov a ďalšími právnymi predpismi vypustením kvót a jasne špecifikovať, že žiadateľom a prijímateľom pomoci je chovateľ včiel, ktorý chová aspoň jedno včelstvo

B/ § 3 nariadenia upraviť tak, aby bol dostupný jednoduchý elektronický formulár pre každého chovateľa včiel

C/ § 4 stráca opodstatnenie

D/ § 5 nariadenia upraviť tak, aby podpora bola nasmerovaná na výživu včiel v priamych platbách na včelstvo ( analógia VDJ ako u ostatných hospodárskych zvierat). Ostatné pod opatrenia strácajú opodstatnenosť.
V prípade investícií záujemca má možnosť postupovať samostatným projektom napr. z programu rozvoja vidieka.

D/ § 6 nariadenia – boj proti včelím nákazám a škodcom upraviť tak, aby včelár dostal príspevok v priamych platbách na včelstvo, bez toho, že by bol potrebný veterinárny predpis, nakoľko všetky schválené prípravky sú voľne dostupné. Veterinárny predpis sťažuje administratívu a predražuje prípravky, ktoré sú aj tak dosť drahé. Ostatné ustanovenia tohto opatrenia strácajú význam. Naviac včelárska prax jasne ukazuje, že varroázu možno efektívne likvidovať aj osvedčenými postupmi a eko prípravkami, ktoré doposiaľ podporované neboli.

E/ § 7 nariadenia – pre nezmyselnosť byrokracie so sezónnym presunom včelstiev (kočovaním) tak ako množstvo ďalších som skončil aj ja. Kočujúci včelári majú samostatnú organizáciu a títo najlepšie vedia o problémoch, ktoré zbytočne znepríjemňujú ich činnosť.

F/ § 8 nariadenia – na Slovensku máme špecializovaný včelársky ústav, ktorý ešte prednedávnom niesol prívlastok „výskumný“, je financovaný z verejných zdrojov a preto financovanie nejakých iných laboratórií nemá žiadne opodstatnenie a v súčasnosti disponuje dostatočným počtom zamestnancov – odborníkov, ktorí problematiku včelích nákaz, rozmnožovanie či šľachtenie by mali zvládnuť v rámci pracovného pomeru. Rozbory včelích produktov určených pre ľudský organizmus spadajú pod inú jurisdikciu

G/ § 9 nariadenia – podpora nie je celoplošná, napr. na podporu úľových zostáv má nárok iba asi jedno promile včelárov, vakcínovanú matku som ešte na trhu nenašiel, na testovanie včelích matiek či včelích rodín máme predsa výskumný ústav. Je verejne známe, že najkvalitnejšia matka je doma odchovaná aj keď jej predchodkyňa pochádzala z distribúcie. Naviac lavírovanie či má byť podporovaný chovateľ včelích matiek alebo kupujúci samo hovorí o tom, že táto podpora nemá opodstatnenie.
Podpora obnovenia stavu včelstiev tak, ako je aplikované v praxi nemá žiadne opodstatnenie

H/ § 10 nariadenia – obdobne ako u § 8 nariadenia, na výskum máme predsa výskumný ústav, takže ani táto podpora nemá opodstatnenie

I/ Vzdelávaniu je potrebné venovať osobitnú pozornosť. Vzdelávanie ( v súčasnosti to rieši § 5/1d) nastaviť tak aby vzdelávanie mohli vykonávať skutoční odborníci sa dlhoročnou včelárskou praxou, so znalosťami ako predchádzať včelím nákazám a všetkým ostatným nástrahám. V prípade ich prepuknutia ako sa s nimi vysporiadať. Tieto praxou overené postupy sú už dlhšie známe ale súčasný vzdelávací systém z nepochopiteľných dôvodov ich nepozná.
Zo vzdelávacieho systému musí vyjsť samostatný včelár, nie iba kus s nejakým osvedčením a v praxi je nepoužiteľný.
Nepoznáme ani výsledky včelárskych krúžkov, nevieme nájsť počty ich poslucháčov a taktiež nie sú známe počty včelárov, ktorých pripravili na samostatnú praktickú včelársku činnosť. Na Slovensku je množstvo stredných a vysokých škôl, ktoré majú vo svojich osnovách výuku včelárstva. Súčasný systém vzdelávania podporovaný týmto ustanovením nemá kontrolovateľné výsledky.

7/ Je nevyhnutné prehodnotiť existenciu a činnosť financovaných vzorových či ukážkových včelníc, šľachtiteľských či rozmnožovacích chovov včelích matiek, projekt šľachtenia varroatolerantnej matky či ďalšie činnosti, ktoré by nám mal odhaliť protokol z iniciovanej kontroly.

8/ Je nevyhnutné prehodnotiť všetky pracovné miesta v sektore včelárstva, pracovné zmluvy, zmluvné vzťahy ich právoplatnosť a všetky okolnosti súvisiace s pracovnými miestami tak ako predpokladá zákonník práce. Je nepredstaviteľné aby náklady na akúsi poštu niekoľkých žiadostí medzi základnými organizáciami a PPA presahovali státisíce eur.

9/ Súčasná legislatíva postavila včelárov do akejsi nesamostatnosti. V tomto návrhu sú deklarované včelárom nielen výhody v podobe priamych platieb, maximálne zjednodušenie administratívy ale sú tu deklarované aj konkrétne povinnosti s možnosťou represie. Výhodou je to, že tieto skutočnosti už máme legislatívne zakotvené, netreba nič vymýšľať, iba tieto normy aplikovať v praxi a odstrániť postupy, ktoré nedávajú žiaden zmysel a sú iba akýmsi nástrojom na neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi.

10/ Súčasný systém, čerpania dotácií cestou dvoch oprávnených žiadateľov sa javí ako maximálne neefektívny. Na jednej strane sú bezdôvodne krátené stanovené limity pre včelára, na strane druhej obrovské čiastky ostávajú nevyčerpané.
Nepožadujeme navýšenie limitu verejných zdrojov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na štátny rozpočet ale poskytovaný limit rovnomerne prerozdeliť priamymi platbami na počet včelstiev obdobne ako je to pri príspevku na opeľovaciu činnosť.

11/ Zabezpečiť aby do CEHZ nemali prístup osoby, ktoré nemajú oprávnenie spracovávať osobné údaje, zo spracovania osobných údajov vylúčiť všetky osoby, ktoré bez oprávnenia s osobnými údajmi doposiaľ prichádzali res. prichádzajú do styku.

Samozrejme, že podrobná analýza bude omnoho obšírnejšia, s uvedením konkrétnych príkladov potvrdzujúcich nutnosť zmien, pokiaľ ešte na to máme čas.

Najrozumnejšie by bolo, pokiaľ do nového včelárskeho roka 2022/2023 by nová legislatíva bola platná a účinná. Včelári očakávajú, že sa tak aj stane.

Do doby platnosti a účinnosti je potrebné zvážiť pozastavenie vyplácania dotácií do sektoru včelárstva.

Zatiaľ nepoznám včelára, ktorý by namietal rovnoprávnosť a rovnomerné rozdelenie poskytovaných verejných zdrojov a tak priamo podporiť chov včiel na Slovensku.

Budem veľmi rád, pokiaľ na tento návrh budú stanoviská.

Ďakujem

JUDr. Gustáv Noga

Úprava legislatívy

Priatelia, konečne po viac ako 10 rokoch dochádza k zrovnoprávneniu včelárskych organizácii a včelári už nebudú musieť platiť za vybavovanie dotácii.
Dobrou správou je, že príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev sa pravdepodobne zvýši o 50%. V rokovaní sú aj ďalšie témy, ako vzdelávanie
ohľadom včelích nákaz, tvorba manuálu so všetkými potrebnými údajmi, vrátane termínov vykonávania jednotlivých opatrení, ktoré dôležitými na boj
s varroázou a ostatnými včelími nákazami počas roka. Tiež sa rokuje o prehodnotení efektívnosti jednotlivých opatrení a čerpania finančných prostriedkov.

Tvorba nariadenia

Priatelia včelári, v súčasnosti prebieha diskusia k tvorbe nariadenia vlády pre sektor včelárstva. Do diskusie sa môže zapojiť každý občan.

Predseda Asociácie včelárov Žilina