Mesiac: marec 2020

Stanovisko PPA k úpravám žiadostí včelárov Stanovisko PPA k úpravám žiadostí včelárov

Priatelia včelári, v priebehu spracovania niektorých Vašich žiadostí a taktiež pri žiadosti o refundáciu nákladov na prípravky na ošetrovanie včelstiev došlo k ich negatívnej úprave. Z uvedeného dôvodu na PPA bola doručená žiadosť o vysvetlenie. V oddieli informácie členom sa môžete v oboznámiť so stanoviskom PPA v plnom znení. Vaše podnety a pripomienky posielajte prosím cez web stránku, oddiel podnety a návrhy
Výbor Asociácie včelárov Žilina

Návrh na zmenu v podpore včelárov na Slovensku

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva účinný od 01.11.2019 ustanovuje podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády v znení zákona č. 207/2002 Z.z..
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na vykonávanie opatrení programov zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva.
Toto nariadenie taxatívne určuje 6 opatrení:
A/ technická pomoc včelárom a včelárskym opatreniam
B/ boj proti škodcom a chorobám včelstiev včiel medonosných, predovšetkým varoáze
C/ racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
D/ podpora laboratórii na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zlepšovať ich hodnotu
E/ podpora obnovenia stavu včelstiev
F/ spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov

Týchto taxatívne vymedzených šesť opatrení je ďalej rozpracovaných nasledovne:

A/ technická pomoc ( § 5 ) je rozpracovaná do 18 podopatrení a ďalej vymedzuje konkrétne činnosti a limity možnosti podpory

B/ boj proti škodcom ( § 6 )je rozpracovaný do 6 podopatrení a ďalej vymedzuje konkrétne činnosti a limity možnosti podpory

C/ racionalizácia sezónneho presunu včelstiev (§ 7 ) je rozpracovaná do 4 pod opatrení a ďalej vymedzuje konkrétne činnosti a limity možnosti podpory

D/ podpora laboratórii ä § 8 ) je rozpracované do 2 pod opatrení a 6 podpodopatrení a ďalej vymedzuje konkrétne činnosti a limity možnosti podpory

E/ obnova stavu včelstiev ( § 9 ) je rozpracované do 7 podopatrení a ďalej vymedzuje konkrétne činnosti a stanovuje limity možnosti podpory

F/ aplikovaný výskum ň § 10 ) je rozpracovaný do 10 podopatrení a ďalej vymedzuje konkrétne činnosti a stanovuje limity možnosti podpory.

Uvedených 6 opatrení, 47 podopatrení a 6 podpodopatrení absolútne nepozná samotný chov včiel a nerieši aktuálnu situáciu v chove včiel a vôbec nepozná podporu zameranú na udržateľnosť chovu včiel na Slovensku ako jedného z najdôležitejších hospodárskych zvierat. Počet včelstiev a včelárov sa pohybuje niekde na úrovni 50 % stavov z roku 1995. Počet profesionálnych včelárov, ktorí včelárstvo majú ako hlavnú podnikateľskú činnosť sa nikde neuvádza a odhadom nepresahuje ani 1 % z celkového stavu. Taktiež sa nikde neuvádza počet aktívnych včelárov získaných vzdelávacími aktivitami podporovanými nielen týmto programom, ale ani jedným z programov od roku 2007 (totižto tie programy sú si navlas podobné)

Slovenské včelásrtvo stojí na tvz. záujmovom, resp. hobby včelárení, včely sú viac ako 99 % chované prevažne seniorov, čomu zodpovedá aj priemerný vek včelárov, ktorý sa pohybuje niekde na hranici 60 rokov fyzického veku. Podľa stanoviska SZV už okolo roku 2010 Slovensko malo byť medne samostatné. Skutočná situácia je taká, že na Slovenskom trhu neexistuje slovenský med, máme produkty EU produkty mimo EU. Môžeme zodpovedne povedať, že slovenský med má iba samotný včelár a okruh jeho rodiny.

Súčasné včelárstvo, ktorého prvoradou úlohou je zachovanie biodiverzity opeľovaním všetkých druhov rastlín bez ohľadu či sú pestované komerčným spôsobom, alebo sa v prírode vyskytujú ako chránené endemity a až v druhom rade sú včelie produkty, sa ocitlo v najhoršej poznanej situácii. Potvrdzujú to stavy chovateľov včiel a včelích rodín, ktoré sa pohybujú niekde okolo 50% oproti roku 1995. Tento stav v prvom rade zapríčiňuje netransparentne a v rozpore s čl. 2 Úastavy SR prijímaná legislatíva, ako aj fakt že samotný chov včiel nezaručuje stabilný príjem chovateľovi včiel. Tieto faktory najmä v porevolučnom období chov včiel odsunuli na okraj a je zachovávaný iba ako hobby činnosť. O včelároch rozhoduje hŕstka „včelárskych odborníkov“, čo absolútne vylučuje udržateľnosť chovu včiel na Slovensku. Tento fakt jasne deklaruje ustanovenie § 2 písm. g/ NV č. 337/2019 Z.z. ktoré v rozpore so zákonom združovani občanov č. 83/1990 Zb. a tiež v rozpore s čl. 12 Ústavy SR, keď stanovuje kvóty na možnosť zapojenia sa do čerpania finančnej podpory. Toto nariadenie obsahuje aj ustanovenie § 2 písm. h/, ktoré z neznámych príčin v praxi nie je možné aplikovať.
Odôvodnenie, že kvoty sú nutné pre spracovanie jednotlivých žiadostí akýmsi externým spracovávateľom tiež nie sú na mieste, nakoľko všetky podklady potrebné pre zapojenie sa do čerpania finančnej pomoci si spracováva sám včelár. Externý spracovateľ iba ako poštár tieto žiadosti doručí na PPA, ktorá vykonáva ich kontrolu a vydáva hromadné rozhodnutia o poskytovaní pomoci. Takýto postup je v príkrom rozpore s čl. 12/, čl. 13/, čl. 14/ Ústavy SR. Zavedenie kvotovaného inštitútu externého spracovateľa žiadostí včelárov podľa § 2 písm. g/ NV č. 337/2019 Z.z. značne sťažuje zapojenie sa do podpornej činnosti a náklady spojené s podaním žiadostí často prevyšujú samotnú finančnú pomoc.
Cestou citovaného nariadenia je možné podporovať množstvo činností, ktoré s chovom včiel absolútne nemajú nič spoločné a podporu chovu prakticky ani nepozná.

K jednotlivým opatreniam:

A/ Technická pomoc – okrem možnosti refundácie nákupov niektorých vymedzených zariadení príslušné nariadenie vlády podporuje aj vzdelávacie aktivity, ktoré sa ukazujú ako neefektívne. Nie sú zamerané na informovanie včelárov o aktuálnych potrebách, o vykonávaní opatrení smerujúcich k udržateľnosti chovu včiel na Slovensku. Nie sú zamerané na postupy prevencie proti škodcom a včelím nákazám a tiež o postupoch v prípade ich prepuknutia ako sa s nimi jednoducho vysporiadať, pričom tieto postupy sú tu už dlhodobo známe.
V rámci tohto opatrenia nie je zahrnutá podpora hygieny, podpora výživy včiel ani podpora základných prostriedkov nevyhnutne potrebných k obhospodarovaniu včelích rodín. Naopak podporuje napr. ukážkové včelnice, ktoré sú už dávno vybudované z dotačných prostriedkov, no ich činnosť nie je známa alebo vôbec neexistuje.

B/ Boj proti škodcom – toto opatrenie podporuje refundáciu nákupu lieku, pričom žiaden liek na Slovensku pre včely neexistuje, resp. nie je povolený. Povolené sú iba veterinárne prípravky proti parazitujúcemu roztoču varroa destructor, nazývaného tiež klieštik včelí, ktorý okrem človeka patrí k najväčším hrozbám včiel. Namiesto toho, aby nariadenie podporovalo účinný boj proti tomuto parazitu, stanovilo limit podpory 1,- Euro na včelstvo, čo pri súčasných cenách nepostačuje ani na jedno čiastkove ošetrenie včelstva, pričom v priebehu sezóny je potrebné včelstvo niekoľko krát ošetrovať podľa toho, ako sa klieštiku darí. Veľkou prekážkou pri obstarávaní prípravkov na ošetrovanie včelstiev je zabezpečovanie veterinárnych predpisov na voľnopredajné prípravky a tiež používaný limit na stavy včelstiev k dátum 30.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Naopak niekto niekde vytvoril samotný program eradikácie moru včelieho plodu za milióny Eur, ktorý ma riešiť mor včelieho plodu. Paradoxom je, že samotní včelári túto bakteriálnu nákazu bez pomoci hocijakých odborníkov za 120 rokov od jeho popísania svojou poctivou a tvorivou činnosťou zdolali. V súčasnosti sa vyskytuje niekde na úrovni 0,16 %, čo nie je žiadnym dôvodom na riešenie. Naopak, klieštik včelí je tu od roku 1978 a nám napáda takmer 100% včelstiev, tomuto parazitu venujeme 1,- Euro. V tomto opatrení je aj financovanie aplikácie prípravku v sume 0,64 €/ včelstvo. Tiež sa paušálne financujú prehliadky 0,40 €/ včelstvo a 1,00 €/včelstvo na akési prehliadky. Na tieto paušálne platby vo výške 2,04 €/včelstvo včelár nemá nárok. Je tu dôvodné podozrenie, že takto je možné financovať funkcionárov pod rúškom včelárskych opatrení. Ak k tomu zohľadníme cca 0,80 €/včelstvo od RVPS, tak sa dostávame na úroveň cca 3 €/včelstvo, ktoré pri zodpovednom nakladaní s finančnými prostriedkami štátu a prostriedkov EÚ by boli mnohokrát užitočnejšie napr. pri zabezpečovaní hygieny či potravy pre včely.

C/ Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev (kočovanie) – toto opatrenie by malo byť zamerané na zvýšenie produkcie poľnohospodárskych produktov, ktorých pestovanie je vysoko centralizované do určitej oblasti a je výlučne v záujme pestovateľa týchto poľnohospodárskych plodín. Vo výspelých krajinách sveta takýto poľnohospodár si opeľovaciu činnosť zabezpečuje buď vlastným chovom, alebo na opeľovanie si zabezpečuje komerčným spôsobom. Uprednostňuje sa opeľovacia činnosť vlastným chovom včiel, nakoľko včela je okrem iného aj významný indikátor výskytu chemických prostriedkov a pri ich nadmernom používaní by spôsobovali škodu sebe a nie včelárom. Poľnohospodári na obrábanie pôdy môžu poberať dotácie. Pri podpore pestovania hicjakých rastlín ako zabezpečenie pastevných podmienok pre včely cestou tohto opatrenia vzniká dôvodné podozrenie, že môže dochádzať k duplicitnej dotačnej podpore na jeden a ten istý účel tvz. križovanie.

D/ Podpora laboratórií by bola na mieste, pokiaľ by bolo známe ktoré laboratória by sa špecializovali na príčiny a podmienky úhynu včelstiev a vydávali by aspoň odporúčacie stanoviská na predchádzanie včelích chorôb a včelích nákaz. Laboratórne rozbory už uhynutých včelstiev sú na mieste iba v tom prípade, že verejnosť bude včas a zreteľným spôsobom varovaná pred hroziacim nebezpečenstvom. V opačnom prípade je otázka, či laboratória sú na mieste, keď všetky nástrahy musí včelár zažiť na svojom chove a sám si musí objaviť postupy ako sa s týmito nákazami vysporiada tak, aby svoj chov včiel zachoval. Ako príklad môžeme uviesť bakteriálnu nákazu moru včelieho plodu, kde včelári za 120 rokov si sami vynašli metódy a postupy ako sa s morom vysporiadať. Včelárski odborníci poznajú iba jeden bezpracný spôsob – pálenie včiel, pričom sa ukázalo že tento postup doposiaľ nič nevyriešil.
Rozbor včelích produktov, ktorý je týmto opatrením tiež podporovaný spadá do kompetencie veterinárnej správy, ktorej úlohou je kontrola kvality a kontaminácie potravín.

E/ Obnova stavu včelstiev podporuje biznis s včelími matkami cestou Združenia chovateľov slovenskej kranskej včely i keď tento rodový kmeň včiel zatiaľ nie je známy. Existuje kranská včela karpatská a na našom území nie sú známe žiadne šľachtiteľské stanice, ktoré by sa reálne zaoberali šľachtením s konkrétnymi výsledkami. Na trh sú uvádzané včelie matky pod rôznymi názvami, ktoré sú odvodzované od samotného chovateľa a je pochybné či matky pod týmito názvami boli podrobené jednak testovaniu zameraného na vhodnosť pre chov v konkrétnych oblastiach a taktiež či nie sú nositeľmi zárodkov včelích nákaz tak, ako sa to vyžaduje pri presune včelstiev.
Do tohto opatrenia sa podarilo zakotviť podporu nákupu úľovej zostavy, čo je základným prvkom hygieny, no príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020 túto žiadanú podporu z neznámych dôvodov svojvoľne obmedzila. Aktívni včelári, hlavne tí v seniorskom veku, ktorí včelárstvo za posledných 20 rokov držali nad vodou nemajú možnosť svoje zastaralé úľové zostavy obnoviť.

F/ Aplikovaný výskum. Toto nariadenie vlády podporuje činnosť laboratórií na analýzu včelárskych produktov. Ak poznáme spôsob produkcie medu samotnými včelami, bez hocijakého vedeckého skúmania môžeme jednoznačne povedať, že kvalita medu sa priamo odvíja od flóry vyskytujúcej sa v dolete včelstiev od ich umiestnenia. Ak včela prináša nektár z chemicky ošetrovaných kvetov (aj poľnohospodárskych plodín) hoci ho ďalej spracováva, nikdy nedokáže 100 % odfiltrovať chemické prvky, ktoré sa nielen postrekom kvetov ale aj koreňovým systémom dostávajú do nektáru. Podstatne horšie je na tom peľ, nakoľko peľ včela nespracováva, ale ho iba prináša a ukladá v priestoroch úľa. Kvalita peľu sa odzrkadľuje najmä vtedy, keď ho včely konzumujú ako jeden z článkov jej potravy.
Tento spôsob podpory môže včelára akurát upozorniť na to, ktoré oblasti nie sú vhodné na umiestnenie včelstiev a naopak ktoré oblasti sú vhodné na produkciu čistého prírodného produktu.
Na samotný výskum máme Výskumný ústav včelársky v Liptovskom Hrádku s množstvom štátom platených pracovníkov na plný pracovný úväzok, no k výsledkom výskumnej činnosti sme sa zatiaľ nedostali. V poslednom období sa objavila informácia o akomsi vygenerovaní varroatolerantnej matky v priebehu asi desiatich rokov, no táto činnosť je zrejme vykonávaná samotným projektom a za nejasných okolností.

Vzhľadom k tomu, že NV č. 337/2019 Z.z. nijakým spôsobom nezaručuje rozvoj včelárstva na Slovensku s prihliadnutím na objektívne spoločenské potreby, ale nezaručuje ani len udržateľnosť chovu včiel na Slovensku navrhujeme novelizáciu tohto nariadenia:

1/ § 1/ doplniť písm. g/ podpora chovu včelstiev
2/ § 2/ vypustiť písm. g/ v celom rozsahu a nahradiť ho textom: žiadateľom je včelárska organizácia registrovaná na MV SR alebo včelár
3/ § l/ písm. h/ doplniť o bod 9/ v znení: chovateľ včiel
4/ § 5/ doplniť o písm. u/ v znení: paušálna náhrada na nákup drobného spotrebného materiálu na zabezpečenie hygieny v chove včiel
5/ § 5 doplniť o písm. v/ v znení: paušálna náhrada na nákup potravy pre včely
6/ v § 6 ods. 2 píasm. a/ vypustiť v celom rozsahu a nahradiť slovami „ do výšky súčinu 2 eur a počtu včelstiev“
6/ § 6 ods. 3/ písm. a/, písm. b/, písm. c/ vypustiť v celom rozsahu

Zároveň navrhujeme prehodnotenie opodstatnenosti účinnosti programu eradikácie moru včelieho plodu, nakoľko táto nákaza pri výskyte 0,16 % chovu včiel na Slovensku môže byť považovaná za zdolanú a vyhodnotenie opodstatnenosti tohto programu za ostatné roky nie je známe. Cestou tohto programu je skryte financovanie tvz. spočítavania úľov. Považujeme to za diskriminačné, nakoľko včela medonosná ako jediné hospodárske zviera je bezdôvodne celoplošne kontrolovaná a spočítavaná nad rámec ustanovení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
Včelstvá spočítavajú rôzni dobrovoľníci, označovaní ako asistenti úradných veterinárnych lekárov. Dobrovoľníci, ktorí užívajú inštitút asistenta úradného veterinárneho lekára podľa platnej legislatívy by mali absolvovať príslušné školenia ukončené zložením teoretickej aj praktickej skúšky na úrovni stredoškolského vzdelania. Prax ukazuje, že ani jeden z týchto dobrovoľníkov túto úroveň vzdelania nedosahuje a žiadna právna norma týchto dobrovoľníkov nijak nezaväzuje zodpovednosťou.
Ustanovenie § 20 ods. 5/ zákona č. 39/2007 Z.z. vlastníkovi resp. držiteľovi hospodárskych zvierat na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a č. 5 veterinárneho zákona striktne ukladá hlásenie podozrení ochorenia a následne umožniť jeho vyšetrenie. V praxi si včelári túto povinnosť plnia, no aj napriek tomu akási úzka skupina bez objektívnej potreby vypracovala a do praxe pretlačila celoplošnú kontrolu včelstiev na Slovensku, cielene zameranú na mor včelieho plodu. Je zaujímavé, že klieštikovitosť – tiež obsiahnutá v prílohe č. 5 veterinárneho zákona, ktorá nám napáda 100% chovu včiel na Slovensku, nie je predmetom kontroly a je odsunutá mimo pozornosti. Faktom je, že klieštikovitosť je zárodkom všetkých chorôb a nákaz včiel. Z uvedeného vyplýva, že celoplošné kontroly včelstiev nie sú na mieste, štatistiky ukazujú, že tieto kontroly nemajú žiadne opodstatnenie a v tomto prípade sa môže jednať o neefektívne nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami EÚ.

Navrhované riešenie: V súlade so Zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti vykonávať kontrolu iba podozrivých včelstiev na podklade hlásenia vlastníka resp. držiteľa tak ako to ukladá ustanovenie § 20 ods. 5 cit. zákona. Ak vlastník resp. držiteľ včiel z preventívnych dôvodov má záujem o vykonanie takejto kontroly, prípadne má záujem o spočítanie úľov, každý úradný veterinárny lekár mu s radosťou nielen prehliadku vykoná, ale aj úle spočíta na jeho náklady.

Evidencia včelstiev ako hospodárskych zvierat.
Presun evidencie včelstiev zo súkromnej CEV pri VÚV L. Hrádok do štátnej centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline nám dával veľkú nádej, že vo včelárstve sa dočkáme rovnosti a poriadku. V praxi to zatiaľ nijak nepociťujeme. Jediný zodpovedný za včelstvá je samotný chovateľ resp. držiteľ. Po chotároch sa nám stále samostatne potuľujú dobrovoľníci užívajúci inštitút asistenta úradného veterinárneho lekára, ktorí v minulosti nielen prehliadali ale aj spočítavali neexistujúce včelstvá a do centrálneho registra predkladali na registráciu neobjektívne hlásenia bez hocijakej zodpovednosti. Je na mieste pochybovať o objektívnosti sumárnych výstupov o počte včelstiev a včelárov v CEHZ.
Elektronické spracovanie počtov včelstiev a včelárov je maximálne jednoduché. Pracovníci CEHZ Žilina sú značne zaťažovaní najmä tým, že spracovávajú printové hlásenia v tlačenej podobe, ktoré nie sú predkladané v zmysle § 20 ods. 5 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti ale sú predkladané za nič nezodpovedajúcimi zazmluvnenými a slušne platenými dobrovoľníkmi. Činnosť týchto dobrovoľníkov nie je nikým kontrolovaná.

Navrhované riešenie:
Štatutárny zástupca organizácie registrovanej na MV SR, ktorá na podklade Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, združuje včelárov má prístup do CEHZ k všetkým svojím členom. Toto oprávnenie navrhujeme rozšíriť o možnosť priebežných administratívnych úprav v chovoch u svojich členov v plnej zodpovednosti pod priamou kontrolou orgánov Ministerstva pôdohospodárstva. Týmto postupom zabezpečíme plnenie Vyhl. č. 285/2017 Z.z., v plnej zodpovednosti zefektívnime činnosť CEHZ bez finančných dopadov na štátny rozpočet. Sme v 21. storočí a elektronizácia aj evidencie včelstiev a včelárov je nevyhnutná. V súčasnej dobe s elektronizáciou sa stretávame na každom kroku, iba na CEHZ Žilina vyžadujeme printovú podobu hlásení v tlačenej forme.

Dopady návrhu: Tento návrh novely nijakým spôsobom nenavýši záťaž na štátny rozpočet. Ušetrené finančné prostriedky z programu eradikácie moru včelieho plodu presunúť do navrhovaného ustanovenia § 5 o písm. v/ v znení: paušálna náhrada na nákup potravy pre včely

Dôvody:
1/ Zosúladenie NV č. 337/2019 Z.z. s platným právnym stavom SR
2/ Podpora samotného chovu včiel
3/ Zníženie byrokratickej a inej záťaže na včelárov
4/ Optimalizácia hospodárenia s prostriedkami EU a štátneho rozpočtu
5/ Zabezpečenie podpory chovu a výživy včiel

Záver: Odstránenie monopolneho vplyvu v sektore včelárstva a vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia zaručuje nielen udržateľnosť včelárstva na Slovensku ale aj jeho rozvoj. S tým priamo súvisí zachovanie biodiverzity a produkcie včelích produktov bez stopových prvkov pochádzajúcich z biozaťaže.

Asociácia včelárov Žilina JUDr. Gustáv Noga
predseda

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Vzhľadom na celosvetovo nepriaznivú situáciu všetkým včelárom, ktorí si objednali a uhradili prípravky na ošetrovanie včelstiev, tieto budú distribuované poštou tak, aby včelárom boli bezpečne doručené včas.

Pripomienky, podnety a návrhy priebežne môžete zasielať cez okienko „Podnety a návrhy“. Ďakujem za pochopenie.

Výbor Asociácie včelárov Žilina