Príspevok na opeľovaciu činnosť

Priatelia včelári, MPRV SR schválilo dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2023 vo výške 3,90 Eur na jedno včelstvo registrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline. Po tom, ako tieto schválené finančné prostriedky budú poukázané na účet AVZ, v krátkej dobe budú vyplácané bezhotovostným platobným stykom na Vaše čísla účtov, ktoré ste na tento účel poskytli organizácii.

V prípade, že Vami poskytnuté číslo účtu v tvare IBAN je neaktuálne alebo ak došlo k akejkoľvek zmene, prosím o zaslanie aktuálneho čísla účtu v tvare IBAN mailom na adresu gustavnoga@gmail.com alebo SMS na číslo tel. 0914 140 955 najneskôr do 15.12.2023.

Pevne verím, že poskytnutá dotácia bude môcť vyplatená včas a riadne. Nevyplatená dotácia musí byť vrátená.

Ďakujem za pochopenie

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga