Informácie členom

Členské 2023

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

výbor AVZ Vám oznamuje, že členský príspevok na kalendárny rok 2023 môžete odviesť bezhotovostným platobným stykom a účet Asociácie včelárov Žilina, ktorého číslo nájdete aj na web stránke Asociácie včelárov Žilina.

Výbor Asociácie včelárov Žilina Vám zároveň oznamuje, že členský poplatok do SV v sume 0,2 Eura na každé registrované včelstvo v CEHZ, ktorý nás oprávňuje zapojiť sa do finančného podporného systému na rok 2023 bol uhradený v plnej výške.

NV č. 10/2023 Z.z.

Priatelia včelári, dávam do pozornosti, že 1.1.2023 vstúpilo do platnosti NV č. 10/2023 Z.z. z 29.12.2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina odporúča všetkým včelárom aby sa s týmto nariadením vo vlastnom záujme oboznámili.

Po vydaní vykonávacieho predpisu zo strany PPA bude možné zapojiť sa do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Príspevok na opeľovaciu činnosť 2022

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

Príspevok na opeľovaciu činnosť včiel za rok 2022 všetkým členom Asociácie včelárov Žilina bol vyplatený bezhotovostným platobným stykom na na bankové účty, ktoré boli výboru pre tento účel poskytnuté.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Príspevok na opeľovaciu činnosť včiel

Priatelia včelári, členom Asociácie včelárov Žilina príspevok na opeľovaciu činnosť včiel za rok 2022 v krátkej dobe bude vyplatený bezhotovostným platobným stykom v plnej výške a to 4,- Eurá na každé včelstvo, ktoré bolo riadne evidované v CEHZ Žilina k 31.05.2022. Asociácia včelárov Žilina svojich členov nezaťažuje žiadnymi poplatkami!

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga

Dotácie podľa NV č. 337/2019 Z.z.

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

všetkým naším členom, ktorí splnili podmienky v zmysle NV č. 337/2019 Z.z. a PPA svojím rozhodnutím priznala dotáciu, finančné prostriedky boli poukázané na účet.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Výplata dotácii podľa NV č. 337/2019 Z.z.

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina, ktorí si uplatnili štátnu podporu pre sektor včelárstva podľa NV č. 337/2019 Z.z., výplata dotácii bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na bankový účet. V prípade, že že u niektorého z členov došlo k zmene bankového účtu, prosím túto zmenu oznámiť.

Ďakujem

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Výzva

Vážení zástupcovia včelárskych organizácií,

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle ministerstva, v časti „Národné podpory“ https://www.mpsr.sk/chovatelia-nepodnikatelia-skody-straty-na-zvieratach-a-zariadeniach-2022/1506-220-1506-17728/ , je uverejnená nová Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi.

S pozdravom

Ing. Ján Sukovský

Včelárstvo, akvakultúra, morský rybolov I Odbor živočíšnej výroby I Sekcia poľnohospodárstva

cid:image001.jpg@01D86476.2D150360

Dobrovičova 12 I 812 66 Bratislava I Slovenská republika

tel.: +421 2 59 266 544 I GSM: +421 910 891 060

Oznámenie RVPS Žilina

Dobrý deň, na základe vydaných opatrení pri zistení výskytu moru včelieho plodu v nasledujúcich k.ú., a teda v ohnisku nákazy a v ochranných pásmach je možné vykonať klinické prehliadky včelstiev následovne:

Štiavnik- máj/jún 2022
Teplička nad Váhom- júl/august 2022
Kolárovice- od 01.04.2022
Petrovice- od 01.04.2022
Rajecká Lesná- od. 01.06. 2022
Rajec- od 01.04.2022
Rosina- august/september 2022

V prílohe Vám posielam aj mapy výskytu MVP. Rajonizácia k.ú. k výkonu klinických prehliadok včelstiev Vám bude zaslaná čo najskôr.

MVDr. Gabriela Ľuptáková
odelenie zdravia a
ochrany zvierat

Regionálna veterinárna a
potravinová správa Žilina
Jedľová 44,
010 04 Žilina

Prípravky na ošetrovanie včelstiev 2022

Všetkým členom, ktorí si objednali a uhradili prípravky na ošetrovanie včelstiev, tieto budú v najbližších dňoch doručené poštou.
Zároveň Vám oznamujem, že je možné refundovať aj prípravky vydávané na veterinárny predpis. K refundácii je potrebné predložiť predložiť veterinárny predpis, daňový doklad o uhradení prípravku spolu s príslušným tlačivom podľa príručky PPA u tajomníka Asociácie včelárov Žilina bezprostredne po zrealizovaní takéhoto nákupu, aby boli dodržané termíny predkladania žiadostí.
Ďakujem za pochopenie
Predseda Asociácie včelárov Žilina