Mesiac: jún 2021

Výzva k moru včelieho plodu 2021

Vážení priatelia,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu.

„Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa § 2 ods. 5.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59 266 312 alebo 02/59 266 315.

Žiadosti je možné podávať odo dňa zverejnenia výzvy do 14.9.2021. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá osobne v podateľni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo zasiela poštou na nižšie uvedenú adresu, a to kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Adresa na zaslanie žiadosti:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr
Dobrovičova ul. č.12
812 66 Bratislava

Na uvedený účel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválil limit finančných prostriedkov v sume 120 000,00 Eur.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné zaslať:

· vyplnená Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1) a Vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
· doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (Potvrdenie banky o zriadení účtu alebo kópia zmluvy o bankovom účte, v ktorej je uvedené číslo bankového účtu), na ktorý sa má dotácia poukázať (nie je potrebný nový účet za účelom získania dotácie) alebo doklad iného bankového účtu v zmysle Žiadosti o vyplatenie dotácie na uvedený BÚ (príloha č. 3),
· výpis z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie evidencie, a to Plemenárske služby Slovenskej republiky š. p., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, v prípade nedoloženia k žiadosti doklad zabezpečí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
· kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
· kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
· kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.
Celé znenie výzvy spolu s potrebnými dokumentmi nájdete na stránke MPaRV SR: Chovatelia – nepodnikatelia (škody) – straty na zvieratách a zariadeniach 2021

Prílohy:
· Výzva
· Cenník včelstiev 2021
· Príloha_1_Žiadosť o poskytnutie dotácie
· Príloha_2_Vyhlásenie žiadateľa_nepodnikatelia
· Príloha_3_Žiadosť o vyplatenie dotácie na iný BÚ

S pozdravom

Navýšenie pomoci

Vážení priatelia,

dňa 20.05.2021 Európska komisia predložila v rámci príslušného výboru dokument s návrhom zvýšenia finančného príspevku Európskej únie na vykonávanie vnútroštátnych programov členských štátov Európskej únie pre sektor včelárstva, z ktorého možno poskytovať platby spojené s vykonávaním opatrení podľa čl. 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „podporné opatrenia“) zahrnutých v týchto vnútroštátnych programoch, poskytované v poľnohospodárskom finančnom roku 2021, vrátane finančného príspevku na vykonávanie vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva, z ktorého možno poskytovať platby spojené s vykonávaním podporných opatrení zahrnutých v tomto vnútroštátnom programe, poskytované v poľnohospodárskom finančnom roku 2021, – čo znamená, že Európska komisia zvýšila aj finančný príspevok Európskej únie na poskytovanie pomoci v poľnohospodárskom finančnom roku 2021. V týchto dňoch prebieha písomná hlasovacia procedúra k predmetnému návrhu a je predpoklad jeho schválenia v najbližších dňoch. SR už začiatkom júna 2021 vyjadrila k tomuto návrhu podporné stanovisko.

V zmysle vyššie uvedeného obratom požiadalo OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI pre podporný rok 2020/2021 o navýšenie pomoci v celkovej výške 89 tisíc Eur, – ktoré však musíme vyčerpať v extrémne krátkom termíne – prakticky do jedného mesiaca.

V zmysle uvedeného Vám oznamujem, že v prípade ak máte záujem o akékoľvek čerpanie pomoci v podpornom roku 2020/2021 v opatreniach Technická pomoc, Boj proti škodcom a chorobám včelstiev a Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev – a to aj v tom prípade, že ste si o pomoc dopredu nepožiadali, môžete tak urobiť najneskôr do termínu 10.07.2021. Odporúčam Vám v dôsledku krátkeho časového úseku sa pred realizáciou takýchto opatrení telefonicky spojiť so sekretariátom SV, kde dostatne presné inštrukcie k potrebným dokladom a k správnemu postupu pri uplatňovaní Vašich zrealizovaných opatrení na PPA SR.

Termín na doručenie posledných Žiadostí o preplatenie nákladov za už zrealizované opatrenia podporného roka 2020/2021 fyzicky na Sekretariár SV, Oravická 612/12, 028 01 Trstená je najneskôr do 15.07.2021 !!! Po tomto termíne už nebude možné Vaše žiadosti spracovať a uplatniť na PPA SR.

S pozdravom

Nová predajňa včelárskych potrieb v Žiline

Priatelia včelári,

Dovolím si informovať Vás o novozriadenej včelárskej predajni s ponukou širokého sortimentu včelárskych potrieb vrátane krmív pre včely a prípravkov na ošetrovanie včiel v Žiline na ul. Hviezdoslavovej č. 50 (areál Park Prosperity)

Kontakt: 0911 187 173, mail: info@vcelarium.sk