Obežník č. 3

Priatelia včelári, výbor Asociácie včelárov Žilina Vám predkladá komplexnú správu o ďalšom postupe činností pre najbližšie obdobie.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu súvisiacu so šírením nákazy Covid – 19 Asociácia včelárov Žilina nebude organizovať hromadné včelárske akcie. Výbor svojich členov o aktuálnych otázkach priebežne informuje elektronickou formou. Informácie zasiela na mailové adresy, ktoré členovia AVZ poskytli a tieto informácie zverejňuje aj na webovej stránke „Asociácia včelárov Žilina“.
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava pod č. 135986/2020 vo veci žiadosti o poskytnutie pomoci v podpornom roku 2019/2020 č. 106420/2020 zo dňa 27. 07. 2020 doručenej platobnej agentúre dňa 29. 07. 2020 vydala rozhodnutie, ktorým priznala niektorým včelárom štátnu pomoc.
Rozhodnutie v plnom znení je zverejnené na stránke Asociácia včelárov Žilina.
Výbor Asociácie včelárov Žilina na svojom zasadnutí dňa 4.10.2020 rozhodol, že poskytnuté finančné prostriedky budú vyplácané bezhotovostným platobným stykom na čísla účtov, ktoré členovia AVZ poskytli. Členovia AVZ, ktorí svoje čísla účtov z rôznych dôvodov neposkytli si dotácie prevezmú osobne v termíne a na mieste vopred určenom. Dotknutým včelárom boli tieto dotácie vyplatené.
Zápisnica a uznesenie z rokovania výboru Asociácie včelárov Žilina je zverejnená na webovej stránke Asociácia včelárov Žilina.
Po obdržaní finančných prostriedkov na opeľovaciu činnosť bude výbor AVZ postupovať obdobne. O vyplatení tejto dotácie a dotácie za liečivá budete informovaní individuálne obežníkom.
Každý člen Asociácie včelárov Žilina do 31.12. kalendárneho roka je povinný uhradiť členské vo výške jedno Euro na včelstvo. Obežník je vypracovaný adresne pre každého včelára, aby mal každý včelár informáciu o výške členského, ktoré uhradí na účet Asociácie včelárov Žilina s uvedením variabilného symbolu a správy, ktorú má v obežníku každý člen uvedenú z dôvodu pričleňovania platieb.
Tento obežník je členom AVZ zasielaný elektronickou formou. Pre členov, ktorí z rôznych dôvodov neuviedli elektronický kontakt (mailovú adresu), bude zaslaný v tlačenej podobe a zverejnený na webovej stránke Asociácia včelárov Žilina.
Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina, prípadné otázky adresujte v elektronickej podobe priamo na gustavnoga@gmail.com, marek.stefko@azet.sk, alebo písomnou formou na adresu: Asociácia včelárov Žilina, Horná Tižina 123, 013 06 Terchová.
Na komunikáciu môžete taktiež využiť Facebook, skupinu Včelári AVZ.

Pokyny k uhradeniu členských príspevkov sú spracované adresne podľa počtu včelstiev registrovaných v CEHZ Žilina.

Včelári s neuhradeným členským sa nebudú môcť zapojiť do dotačnej politiky.
Ak ste doteraz nenahlásili Vaše číslo účtu, prosíme, aby ste tak urobili čo najskôr mailom tajomníkovi marek.stefko@azet.sk, nakoľko aj dotácie na opeľovaciu činnosť a dotácie podľa rozhodnutia pôdohospodárskej platobnej agentúry (liečivá) budú uhrádzané primárne prevodom na Váš účet.

S úctou
Výbor AVZ