Rokovanie 21.1.2022

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

Dňa 22 januára 2022 na úrovni MPRV SR som sa zúčastnil druhého kola rokovania k riešeniu včelárskej problematiky na Slovensku. Boli prerokované výhrady ku komoditnej rade a súlad poskytovania pomoci do sektoru včelárstva s platnou legislatívou, ktoré som nadniesol na decembrovom rokovaní ako aj spolupráca na príprave novej legislatívy.
Je predpoklad, že do podporný rok 2021/2022 ukončíme podľa platného nariadenia č. 337/2019 Z.z. Od augusta do decembra 2022 by mala platiť novela tohto nariadenia, ktorá vypustí stanovené kvóty počtu včelárov a počtu včelstiev pre zapojenie sa do podpornej politiky podľa tohto nariadenia a pre podporu na opeľovaciu činnosť. Navýši príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev a tiež zohľadní niektorú zo vzdelávacích aktivít. Naša požiadavka sa týkala vypustenia kvót a navýšenie podpory samotným včelárom, čo sa má premietnúť v navýšení príspevku na tieto prípravky.
Po mojej ostrej kritike absencie podpory samotného chovu včiel ako hospodárskeho zvieraťa sa našla cesta na zlepšenie tohoto stavu navýšením podpory na opeľovaciu činnosť. Na rokovaní nedošlo k jasnému záveru o aké sumy sa bude konkrétne jednať, nakoľko jeden prítomných funkcionárov sa vyjadril, že súčasná podpora je plne s platnou legislatívou (vieme že opak je pravdou) a druhý to zaklincoval tým, že sa vyjadril, že včelári majú najvyššiu podporu v histórii, že im nie je potrebné vyplácať žiadne peniaze, pretože aj tak ich včelári prepijú.
Ešte s dvoma pánmi sme sa postavili za radových chovateľov včiel. Odniesli sme množstvo urážok, osočovania … veď každý si dokáže predstaviť správanie človeka, ktorý verejne musí počúvať nechcenú pravdu!
V nadchádzajúcom období, v súlade so strategickým plánom SPP, musí byť vypracovaná nová legislatíva, ktorá musí nadobudnúť platnosť a účinnosť od 1.1.2023. Máme snahu byť pri tom a pre včelárov v rámci možností presadiť čo najviac.
Od 28. januára 2022 vstúpia do platnosti nové ustanovenia Zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Táto novela sa týka aj veterinárnych prípravkov na ošetrovanie včelstiev. Ako budeme postupovať zatiaľ nie je jasné, postup nám nevedeli vysvetliť zástupcovia MPRV SR ani zástupkyňa ŠVPS. Po získaní potrebných informácii Vás budem ihneď informovať aby sme prípravky na jarné preliečenie zabezpečili včas.

Predseda AVZ
JUDr. Gustáv Noga