Dotácie

Príspevok na opeľovaciu činnosť včiel

Priatelia včelári, členom Asociácie včelárov Žilina príspevok na opeľovaciu činnosť včiel za rok 2022 v krátkej dobe bude vyplatený bezhotovostným platobným stykom v plnej výške a to 4,- Eurá na každé včelstvo, ktoré bolo riadne evidované v CEHZ Žilina k 31.05.2022. Asociácia včelárov Žilina svojich členov nezaťažuje žiadnymi poplatkami!

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga

Dotácie podľa NV č. 337/2019 Z.z.

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

všetkým naším členom, ktorí splnili podmienky v zmysle NV č. 337/2019 Z.z. a PPA svojím rozhodnutím priznala dotáciu, finančné prostriedky boli poukázané na účet.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Výplata dotácii podľa NV č. 337/2019 Z.z.

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina, ktorí si uplatnili štátnu podporu pre sektor včelárstva podľa NV č. 337/2019 Z.z., výplata dotácii bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na bankový účet. V prípade, že že u niektorého z členov došlo k zmene bankového účtu, prosím túto zmenu oznámiť.

Ďakujem

Výbor Asociácie včelárov Žilina