Dotácie

Podpora 2019/2020

Priatelia včelári,

Podľa rozhodnutia pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 41847/2020/722 zo dňa 24.09.2019 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (rozhodnutie v plnom znení je zverejnené na web stráne Asociácia včelárov Žilina), prijímateľom pomoci, ktorí sa zapojili do čerpania finančných prostriedkov podľa § 5 ods. l písm. l, podľa § 5 ods. l písm. m/ a podľa § 5 ods. l písm. r/ NV č. 337/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva bude vyplatená priznaná podpora.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu priznaná podpora bude vyplácaná prednostne bezhotovostným platobným stykom na účet prijímateľa pomoci. Z uvedeného dôvodu všetkých, ktorí sa zapojili do čerpania finančnej pomoci aby v rámci aktualizácie údajov členov Asociácie včelárov Žilina a za účelom výplaty priznanej dotácie poskytli svoje číslo účtu a jeho názov. Členom, ktorí nemajú zriadený vlastný účet, výplata bude riešená individuálne.
Číslo a názov účtu zašlite mailom na adresu gustavnoga@gmail.com.

Ďakujem za pochopenie

JUDr. Gustáv Noga
Predseda AVZ