Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vlastník včelstiev, ako dotknutá osoba žiadam o členstvo včelárskej organizácii Asociácia včelárov Žilina (AVZ), so sídlom Horná Tižina 123, 01306 Terchová (IČO: 52459799). Súčasne tejto organizácii udeľujem súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu:

 • registračné číslo farmy,
 • názov farmy,
 • obchodné meno,
 • IČO, sídlo,
 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • trvalý pobyt, resp. korešpondenčná adresa,
 • adresa stanovišťa/stanovíšť včelstiev,
 • katastrálne územie a parcelné číslo/čísla stanovišťa včelstiev vrátane GPS súradníc,
 • počet včelstiev na stanovištiach,
 • bankové spojenie,
 • číslo účtu, e-mail a telefonický kontakt,
 • meno a priezvisko kontaktnej osoby, korešpondenčná adresa,
 • e-mail a telefonický kontakt

za účelom, aby ma AVZ informovala telefonicky, textovou správou, e-mailom, listom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inými komunikačnými spôsobmi ohľadom činností a povinností súvisiacich so včelárstvom a chovom včiel vyplývajúcich nielen z legislatívnych opatrení, činnosťou AVZ, čerpaním dotácií, úhradou členských príspevkov, vyplácaním dotácií a podobne a to na dobu trvania členstva v tejto organizácii.

Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla AVZ. V takomto prípade osobné údaje nebudú ďalej spracúvané. Osobné údaje bude AVZ spracúvať po dobu trvania tohoto súhlasu. Beriem na vedomie, že môžem kedykoľvek využiť svoje práva: právo požadovať od AVZ prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby, právo na opravu mojich osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ.

Beriem na vedomie, že v súvislosti s vyššie uvedeným účelom môže dôjsť k poskytnutiu mojich osobných údajov nasledovnému okruhu príjemcov – Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ), Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) prípadne ich podriadené orgány a orgány štátnej správy. Včelár ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv v zmysle § 21 až § 28 ZOOÚ a že mi boli poskytnuté všetky základné informácie v rozsahu podľa § 19 ZOOÚ, ktoré sa týkajú spracúvania mojich osobných údajov a to v zrozumiteľnej forme.